Carrier Terms & Conditions

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (VNN)

pārvadātājiem un transporta uzņēmumiem

sennder GmbH, Genthiner Str. 34, 10785 Berlin, kas darbojas arī savu filiāļu vārdā, (turpmāk tekstā - "sennder"), noslēdz vienu vai vairākus līgumus ar pārvadātāju (turpmāk tekstā - "pārvadātājs"), pamatojoties uz šiem Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem (VNN) par transporta pakalpojumu sniegšanu (turpmāk "transporta pasūtījums").

Tiek piemērota Vispārējo noteikumu un nosacījumu pašreizējā versija, kurai var piekļūt internetā ar domēnu: www.sennder.com/terms-conditions/carrier. Pārvadātāja atšķirīgie nosacījumi netiek piemēroti.

sennder ir tiesīgs grozīt vai papildināt šo vispārējo līgumu. sennder paziņo pārvadātājam pa e -pastu vai izmantojot savas platformas par VNN grozījumiem. Pārvadātāja piekrišana grozītajiem VNN tiek uzskatīta par sniegtu, ja vien pret to derīgumu netika rakstiski iebilsts trīs nedēļas laikā pēc grozīto VNN paziņošanas. Paziņojumā par izmaiņām tas vēlreiz tiek norādīts atsevišķi. Ja pārvadātājs iebilst pret GTC grozījumiem noteiktā veidā un laikā, sennder patur tiesības izbeigt līgumattiecības.

 1. Transporta pasūtījuma pamats

Šie noteikumi ir līgumattiecību pamats ar pārvadātāju un tiek piemēroti pretrunu gadījumā šādā secībā:

     a. transporta pasūtījums;
     b. standarta darbības procedūra “SOP”, ja piemērojama;
     c. Pamatnolīgums vai Orcas dalības un lietošanas nosacījumi;
     d. sennder Vispārējie noteikumi un nosacījumi (VNN);
     e. Vācijas vispārējie pārsūtīšanas nosacījumi 2017.
     f. Juridiskie noteikumi.

 1. Transporta pasūtījuma mērķis
  1. Pārvadātājs apņemas pārvadāt kravas, kas paredzētas sennder pārvadāšanai, izmantojot transporta pasūtījumu, Standarta darbības procedūras un šos VNN, par saskaņoto atlīdzību un nogādāt tos saņēmējam, kuru sennder ir norādījis transporta pasūtījumā, vai saskaņā ar individuāliem norādījumiem, kas izdoti transporta pasūtījumam.
  2. Turklāt pārvadātājs sniedz visus papildu pakalpojumus, par kuriem panākta vienošanās attiecīgajā transporta pasūtījumā.
 2. Transporta pasūtījuma noslēgšana
  1. Jebkurš sennder pieprasījums pārvadātājam par iespējamo transporta pasūtījumu nav saistošs. sennder nodrošinās transporta pasūtījumu, izmantojot savas IT platformas vai pa e -pastu. Ja pārvadātājs paziņo par savu vēlmi izpildīt transporta pasūtījumu, tas stājas spēkā tikai pēc tā apstiprināšanas.
  2. Pēc transporta pasūtījuma nosūtīšanas sennder ir tiesīgs nosūtīt saviem klientiem informāciju par pārvadātāju vai viņa apakšuzņēmējiem, lai veiktu pārvadājumus.
  3. Pārvadātājs nevar izteikt pretenzijas vai arī tam nav tiesības noslēgt turpmākus transporta pasūtījumus, kas izriet no tam nosūtītā transporta pasūtījuma.
  4. Ja savākšanas vai piegādes vieta mainās pēc pasūtījuma nosūtīšanas, bet pirms savākšanas vai piegādes, un mainītā vieta atrodas divdesmit (20) km rādiusā no sākotnēji norunātās vietas, pārvadātājs veic pārvadāšanu saskaņā ar transporta pasūtījuma noteikumiem.
 3. Iekraušanas un izkraušanas noteikumi, pārvadāšana
  1. Neatkarīgi no Tirdzniecības kodeksa 412. panta noteikumiem, pārvadātājam ir jāielādē un jāizkrauj preces un jāiekrauj drošā veidā. Pārvadātājam jānodrošina standarta un atbilstoši materiāli kravas nostiprināšanai, piem., spriegošanas siksnas, neslīdoši paklāji un malu aizsargi. Turklāt pārvadātājam jānodrošina, ka pārvadātās preces ir pienācīgi aizsargātas. Aizsardzības piemērotību nosaka saskaņotā transporta pasūtījuma veids un apjoms.
  2. Pārvadātājam pirms pārvadājuma sākuma jāpārbauda izmantotā transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis un komplektācija. Transporta pasūtījumā norādītais obligātais vai saskaņotais aprīkojums pārvadātājam ir jāpārvadā līdz transportēšanas beigām.
  3. Transporta pasūtījumā noteiktie iekraušanas un izkraušanas datumi un laiki ir saistoši, un pārvadātājam tie ir jāievēro. Ja pārvadātājs ierodas ārpus noteiktā laika, nosūtītājs vai saņēmējs var atteikties iekraut vai izkraut. Pārvadātājam ir jāmaksā vienreizējs maksājums 35,00 eiro apmērā par katru kavēto stundu, bet ne vairāk kā 80% no norunātās kravas maksas. Tas attiecas tikai uz paša radītiem kavējumiem visās savākšanas un piegādes vietās. Šis līgumsods par piegādes aizkavēšanos neierobežo tiesības pieprasīt papildu zaudējumus saskaņā ar obligātajiem piemērojamajiem transporta likumiem. Pierādīšanas pienākums, ka kavēšanās nebija pārvadātāja vaina, jāuzņemas pārvadātājam (pierādīšanas pienākuma maiņa).
  4. Pārvadātājam jānosūta visi piegādes pierādījumi sennder tūlīt pēc pārvadāšanas, izmantojot elektroniskos līdzekļus, bet ne vēlāk kā divas dienas pēc piegādes. Piegādes apliecinājuma neiesniegšana ir pārvadātāja pārkāpums, un kravas pārvadājumu maksājums tiks apturēts, līdz pārkāpums tiks novērsts.
  5. Pārvadātājam jānodrošina, ka visas elektroniskās ierīces, ko viņš izmanto pasūtījumu apstrādei, ir funkcionālas un ka tās paliek tādas arī pārvadāšanas laikā. Par pareizu datu dublēšanu ir atbildīgs pārvadātājs.
  6. Pārvadātājam jāgarantē piekļuve savām telemātikas sistēmām, integrējot GPS vai izmantojot mobilo lietotni, lai nodrošinātu, ka pārvadājumu var uzraudzīt un izsekot, lai garantētu pārvadājuma drošību un mūsu pakalpojumu kvalitāti. Pārvadātājs piekrīt sennder Privātuma politikai vietnē: www.sennder.com, un pārvadātājs visiem saviem darbiniekiem un autovadītājiem sniegs visu nepieciešamo informāciju un paziņojumus.
  7. Pārvadātājs izmanto tikai pasūtījumam piemērotas uzglabāšanas vietas, uzglabāšanas vai pārkraušanas ēkas un aprīkojumu. Pārvadātājs ir atbildīgs par likumdošanas vai normatīvo aktu prasību ievērošanu.
  8. Pārvadātājam nav tiesību pārkraut preces no viena transportlīdzekļa uz citu transportlīdzekli vai pārvietot preces transportlīdzeklī (turpmāk tekstā - “pārkraušanas aizliegums”), ja vien sennder nav iepriekš devis pārvadātājam rakstisku piekrišanu. Pārvadātājs un sennder vienojas, ka pārkraušanas aizliegums ir spēkā neatkarīgi no jebkāda ieraksta pavadzīmē saskaņā ar Konvencijas par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu (CMR) 6. panta 2 punkta a) apakšpunkta noteikumiem.
 4. Uzglabāšanas vieta un palešu apmaiņa
  1. Pārvadātājam nav pienākums organizēt iekraušanas aprīkojuma nomaiņu (eiropaletes un/vai Diseldorfas paletes), ja vien nav panākta vienošanās.

  2. Līgumā noteiktas iekraušanas iekārtu apmaiņas gadījumā, ja vien nav noteikts citādi, piemēro šādus principus:
   Iekraušanas punktā pārvadātājam ir pienākums

   • nodot maināmā iekraušanas aprīkojuma skaitu, kas norunāts transporta pasūtījumā iekraušanas punktā, un atpazīt iekraušanas aprīkojuma skaitu un veidu.
   • Apstiprināt iespējamu ne-apmaiņu
   • Apstiprināt iekraušanas aprīkojuma skaitu un veidu, pārņemt to un rakstiski ierakstīt visas atrunas saistībā ar kvalitāti

   Izkraušanas punktā pārvadātājam ir pienākums

   • Piegādāt paletizētās preces un saņemt piegādāto iekraušanas aprīkojumu atbilstoši tā skaitam un veidam.
   • Pārbaudīt saņēmēja piedāvātā tukšā iekraušanas aprīkojuma piemērotību ārēji, atzīt pārņemto palešu veidu skaitu un rakstiski reģistrēt visas atrunas saistībā ar to kvalitāti
   • Apstiprināt ne-apmaiņu
  3. Turklāt Pārvadātājam ir pienākums ziņot par jebkādām novirzēm no iekraušanas aprīkojuma apmaiņas, par ko panākta vienošanās Transporta līgumā, tieši sennder. sennder nav atbildīgs par defektīvām paletēm, kuras Pārvadātājs ir nomainījis vai par kurām nav ziņots sennder pārvadāšanas laikā.

  4. Ja pretēji nolīgumam pārvadātājs nepiegādā iekraušanas vietā nevienu vai pietiekami daudz maināmu kravas aprīkojumu, tam paliek pienākums piegādāt trūkstošo maināmo kravas aprīkojumu. Pienākums jāizpilda viena mēneša laikā pēc piegādes.

  5. Ja piegāde nenotika, sennder var pieprasīt kompensāciju, nevis izpildi. Kompensācija tiek aprēķināta 12 eiro apmērā par vienu eiropaleti un 6 eiro apmērā par Diseldorfas paleti.

  6. Ja par iekraušanas aprīkojuma apmaiņu ir panākta līgumiska vienošanās, iekraušanas aprīkojumam tiek izmantota šāda izmaksu likme:
   Neapmainītu palešu iegādei:

   • Eiropaletes/plakanas paletes: €12.00/gab.
   • Diseldorfes: €6.00/gab. Bojātu paliktņu remontam:
   • Eiropaletes: €4.00/gab.
   • Diseldorfes: €4.00/gab.
 5. Pārvadātāja nodrošināti transportlīdzekļi
  1. Pārvadātājam norunātajos datumos jāuztur pietiekama skaita apkalpojamu transportlīdzekļu ar pietiekamu kravas apjomu, lai izpildītu savus pienākumus, kas izriet no transporta pasūtījuma, un jādara tie pieejami attiecīgajam pārvadājumam. Pārvadātājam jānodrošina, ka viņa/viņas nodarbinātais (-ie) vadītājs (-i) var pilnībā izmantot likumīgi noteiktos pārvadājuma laikus, lai kravas piegāde tiktu garantēta norunātajā laikā vai noteiktajā termiņā.
  2. Pārvadātājam jānodrošina, lai viņš vai viņa nodarbinātie autovadītāji jebkurā laikā būtu sasniedzami, piemēram, izmantojot mobilo tālruni.
  3. Pārvadātājs garantē, ka viņš izmanto tikai rūpīgi izvēlētu un uzraudzītu, uzticamu, profesionāli apmācītu autovadītāju, kuram ir derīga profesionāla vadītāja apliecība, pietiekama braukšanas pieredze un transportam nepieciešamās apmācības sertifikāti un cita profesionālā kvalifikācija.
  4. Pārvadātājam ir īpašs pienākums, bet ne tikai
   a. izmantot tikai perfektā tehniskā stāvoklī esošus transportlīdzekļus un piekabes, pacelšanas iekārtas, konteinerus un citu aprīkojumu, ieskaitot siksnas un virves;
   b. nodrošināt, ka viņa izmantotie transportlīdzekļi ir piemēroti pārvadāšanai paredzētajām precēm;
   c. nodrošināt, ka viņa izmantotie transportlīdzekļi ir pienācīgi aprīkoti attiecīgajam pasūtījumam, jo īpaši, lai aprīkotu un nodrošinātu savu vai trešās puses transportlīdzekli, ko izmanto pārvadāšanai, ar tehnisko aprīkojumu pret zādzību (piemēram, imobilaizers). Viņam jāuzliek par pienākumu vadītājiem, atstājot transportlīdzekli, aktivizēt pretaizdzīšanas ierīci;
   d. nodrošināt visas piekabes, pacelšanas iekārtas, konteinerus un citu viņa ietekmes un atbildības zonā esošo aprīkojumu pret laupīšanu vai zādzību;
   e. visu transporta pasūtījumam nepieciešamo sertifikātu (piemēram, ISO, TAPA TSR, GDP, IFS, HACCP sertifikāti) patiesa kopija pirms pārvadāšanas pēc pieprasījuma jānosūta sennder;
   f. viņam jāpārliecinās, vai transportlīdzekļi, piekabes, pacelšanas iekārtas un citi aprīkojuma elementi, kurus viņš un tā autovadītāji izmanto pārvadāšanai, atbilst visām attiecīgajām tiesību normām (piemēram, normatīvajiem aktiem, oficiālajām direktīvām vai rīkojumiem, noteikumiem, kurus izdevušas darba devēju atbildības apdrošināšanas asociācijas), vai viņiem ir visas nepieciešamās atļaujas un apstiprinājumi un tie atbilst visām oficiālajām prasībām.
  5. Ja viens no pārvadātāja transportlīdzekļiem, kas paredzēts pārvadājuma veikšanai, sabojājas, pārvadātājam jānodrošina līdzvērtīgs nomaiņas transportlīdzeklis neatkarīgi no tā, vai par kļūmi ir atbildīgs pārvadātājs. Ja viņš to nevar izdarīt vai nevar izdarīt savlaicīgi, lai izpildītu pārvadājuma pasūtījumu, par ko panākta vienošanās, sennder ir tiesīgs pēc saprātīga termiņa beigām - ar nosacījumu, ka šis termiņš nav obligāts saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 323. panta 2. punkta noteikumiem - nodrošināt transportlīdzekļa nomaiņu par samaksu, ko maksā pārvadātājs. Ja pārvadātājs ir atbildīgs par transportlīdzekļa nozaudēšanu, sennder ir tiesīgs kompensēt izmaksas, kas viņam radušās par viņa sniegto rezerves transportlīdzekli, kā arī izmaksas, kas radušās kavēšanās dēļ, no atlīdzības, kas jāmaksā pārvadātājam.
  6. sennder augstu vērtē mūsu vides aizsardzību. Tāpēc pārvadātājam ir pienākums pārvadāšanai izmantot tikai transportlīdzekļus ar EURO 5 un EURO 6 emisijas standartiem.
  7. Ja pārvadātājs ir noslēdzis līgumu, lai izmantotu modernu degvielu, piemēram, HVO, B100, Bio-LNG, Bio-CNG, LNG, CNG, elektrisko, ūdeņradi vai citus, pārvadātājam jāpilda pienākums izmantot norādīto degvielu un jāiesniedz nepieciešamā dokumentācija, lai pierādītu norunātās degvielas izmantošanu. Ja netiek izmantota nozīmētā degviela vai nav iesniegti pierādījumi, pēc sennder ieskatiem maksājums var tikt samazināts līdz 25% no transporta cenas.
 6. Apakšuzņēmēju nodarbināšana
  1. Pārvadātājs nedrīkst iecelt apakšuzņēmēju par pārvadātāju pēc pieprasījuma, ja vien sennder nav rakstiski apstiprinājis apakšuzņēmēju. Šo apstiprinājumu var piešķirt, ja sennder ir pārbaudījis un apstiprinājis visas apakšuzņēmēja licences, atļaujas un apdrošināšanu. Turklāt pārvadātājs līgumā vienojas ar pārvadātāju pēc pieprasījuma, ka tam ir pienākums ievērot šos VNN noteikumus tāpat kā pārvadātājam.
  2. Neskatoties uz iepriekš teikto, apakšuzņēmēju izvēle paliek pārvadātāja ziņā. Pārvadātājs izvēli veiks ar saprātīgu uzņēmēju, un viņam jānodrošina, lai apakšuzņēmējam būtu visas apdrošināšanas polises un sertifikāti, kas nepieciešami transporta pasūtījuma izpildei. Pārvadātājs joprojām ir atbildīgs par transporta pasūtījuma izpildi.
  3. Ja pārvadātājs nepilda šajā 7. punktā noteiktos pienākumus, tas būs neatgriezenisks līguma pārkāpums, un sennder ir tiesības noteikt līgumsodu piecu simtu (500) eiro apmērā par kravu. sennder apturēs jebkādus maksājumus pārvadātājam, līdz būs saņēmis pierādījumu par pārvadātāja samaksu pārvadātājam, kas noslēdzis apakšlīgumu. Iepriekš minētais neierobežo sennder tiesības pieprasīt atlīdzību par papildu zaudējumiem.
 7. Atbilstība likumdošanas prasībām
  1. Pārvadātājam, viņa nodarbinātajiem autovadītājiem un jebkuram apakšuzņēmējam, ko viņš var pieņemt darbā, jo īpaši, bet ne tikai, ir jāievēro šādi noteikumi:
   a. ES Regulas 1071/2009 un 1071/2009;
   b. Minimālās algas likums (MILog);
   c. Vācijas likums cīņai pret nelegālu nodarbinātību kravu autopārvadājumos (GüKBillBG);
   d. visu ES valstu attiecīgie valsts noteikumi un standarti pārrobežu transporta pasūtījuma gadījumā;
   e. Vācijas likums par kravu autopārvadājumiem (GüKG).
  2. Turklāt pārvadātājam, viņa nodarbinātajiem autovadītājiem un visiem viņa nodarbinātajiem apakšuzņēmējiem ir pienākums:
   a. braukšanas laikā ņemt līdzi ceļojuma pārskata bukletu saskaņā ar CEMT vadlīniju 5. panta noteikumiem;
   b. ārvalstu autovadītājiem no trešām valstīm (valstīm ārpus ES/EEZ) un apakšuzņēmējiem no ES/EEZ valsts: līdzi jābūt derīgai autovadītāja apliecībai, derīgai pasei vai personas apliecībai un, ja nepieciešams, darba atļaujas oriģinālam vai negatīviem testiem, un - ja nepieciešams - oficiāli apliecināts tulkojums;
   c. transportēšanas uzsākšanas un brauciena laikā jāņem līdzi pavadzīmes un iekraušanas dokumenti;
   d. izmantot tādus transportlīdzekļus, kas reģistrēti kravu autotransportam valstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību un kuri atbilst attiecīgajiem noteikumiem, jo ​​īpaši no tehniskā viedokļa;
   e. ievērot likumdošanā noteiktos braukšanas un atpūtas laikposmus;
   f. ņemt līdzi avārijas veidlapas.
   g. Ievērot 0,0 alkohola promiļu vai jebkuras citas vielas, kas ietekmē autovadītāju spēju vadīt transportlīdzekli, ierobežojumu.
  3. Pārvadātājam jānodrošina pienākumu ievērošanu saskaņā ar darba, muitas, ārējās tirdzniecības, sociālajiem un drošības tiesību aktiem.
  4. Pārvadātājam ir jāievēro sūtītāja kukuļošanas un pretkorupcijas, krāpšanas, naudas atmazgāšanas un trauksmes celšanas politikas, kas tiks izsniegtas pēc pieprasījuma.
  5. Pārvadātājs garantē, ka ievēros visus piemērojamos eksporta kontroles likumus un noteikumus un neuzturēs nekādas attiecības ar personām vai organizācijām, uz kurām attiecīgās valstu valdības vai starptautiskās organizācijas attiecina ierobežojošus ekonomiskus pasākumus eksporta kontroles un ekonomisko sankciju nolūkos. Pārvadātājs apliecina un garantē, ka tas nepieder, nav saistīts vai kā citādi (tieši vai netieši) to nekontrolē Noliegtā puse vai īpaši Izraudzīts valstspiederīgais, un tas neiesaistīs, neaizvietos un neizmantos nevienu Noliegto pusi vai Īpaši izraudzīto valstspiederīgo kā darbiniekus, apakšuzņēmējus vai aģentus, lai piegādātu Produktus vai sniegtu Pakalpojumus sennder.
 8. Transporta un pavaddokumenti, kvītis
  1. Transporta un pavaddokumentus, jo īpaši konosamentus, CMR pavadzīmes, komercrēķinus, iepakojuma sarakstus un muitas dokumentus drīkst darīt pieejamus vai nodot trešajām personām tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams transporta pasūtījuma izpildei. Izņēmumi attiecas tikai uz gadījumiem, kad Federālais preču pārvadājumu birojs (FOPH) vai citas likumīgas valsts iestādes likumīgi nosaka kontroli.
  2. Ja vien sennder nav norādījis citādi, pārvadātājs var nodot pārvadāšanai paredzētās preces tikai pret piegādes apliecinājuma uzrādīšanu saņēmējam. Pārvadātājam jānodrošina, ka kravas saņēmējs preču pavadzīmē apstiprina preču saņemšanu un izkraušanas laiku ar uzņēmuma zīmogu, parakstu un pašreizējo datumu.
 9. sennder norādījumi, pārvadātāja informācija
  1. Pārvadātājam ir pienākums ievērot nosūtītāja un sennder norādījumus, kas saistīti ar pasūtījumu, jo īpaši attiecībā uz iekraušanas un izkraušanas datumiem un pārvadājuma izpildi.
  2. Pārvadātājam jāinformē sennder par acīmredzamām neprecizitātēm un neiespējamībām viņa sniegtajos norādījumos.
  3. Pārvadātājam ir pienākums nekavējoties informēt sennder par visiem apstākļiem, kas ir būtiski transporta pasūtījuma izpildei. Tas jo īpaši attiecas uz pārvadātāja šķēršļiem pārvadāšanai, piegādei un transportēšanai, uz atpazīstamiem preču bojājumiem un preču zudumiem, nelaimes gadījumiem, transportlīdzekļu bojājumiem vai transporta aizkavēšanos. Šādā gadījumā pārvadātājam nekavējoties jāinformē sennder un jāsaņem no sennder norādījumi. Pārvadātājam nekavējoties jāziņo policijai par jebkādām zādzībām vai laupīšanām saistībā ar transporta pasūtījumu un jāinformē sennder. Negadījuma gadījumā pārvadātājam visos gadījumos jāinformē policija un pēc negadījuma reģistrēšanas jāpieprasa rakstisks negadījuma ziņojums vai līdzīgs dokuments. Šis negadījuma ziņojums jānosūta sennder skaidri salasāmas kopijas formā.
  4. Pārvadātājam ir pienākums nekavējoties informēt sennder par jebkādām saņēmēja sūdzībām saistībā ar preču kvalitāti un daudzumu un nodrošināt, ka sūdzības tiek rakstiski norādītas piegādes apliecinājumā.
 10. Kravas maksas
  1. Pārvadātājs un sennder vienojas par kravas maksu attiecīgajā transporta pasūtījumā. Ja tiek izpildīti nodokļu nosacījumi, sennder papildus jāmaksā pārvadātājam piemērojamais pievienotās vērtības nodoklis. Visi pakalpojumi, par kuriem ir panākta vienošanās, kas aprakstīti šajos Vispārējos noteikumos un nosacījumos un ir jāsniedz pārvadātājam, jākompensē ar kravas maksu, ja vien transporta pasūtījumā vai citos līgumiskos nolīgumos nav paredzēts citādi. Jo īpaši jākompensē visi pārvadātāja izdevumi (piemēram, nodevas, iekraušanas un izkraušanas izdevumi, degviela, braukšanas tarifi).
  2. Jebkura uzņemšanās vai līdzdalība transporta izdevumu papildu izdevumos, citas papildu izmaksas (piemēram, papildu kilometri) vai transporta apdrošināšanas prēmijas palielināšana, lai palielinātu segumu saistībā ar pārvadāto preču vērtību, kas nebija paredzami Līguma noslēgšanas laikā, jebkurā gadījumā izmaksu apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja sennder piekrišana. Šī piekrišana ir jāsaņem nekavējoties, tiklīdz pārvadātājs uzzina par attiecīgo izdevumu nepieciešamību.
  3. Pārvadātāja prasījuma cesija (t.i., faktorings) stāsies spēkā attiecībā pret sennder tikai tad, ja pārvadātājs paziņo sennder par prasījuma cesiju, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju (pasūtījums un kreditora numurs, nosaukums, adrese, jaunā kreditora konta numurs, summa, cesijas spēkā esamības datums, utt.) un sennder piekrīt cesijai rakstiski.
  4. Pretēji Vācijas vispārējiem pārsūtīšanas nosacījumiem 2017 - ADSp 2017 pārvadātājam ir skaidri izslēgtas jebkādas ķīlas tiesības uz precēm vai preču paturēšanas tiesību izmantošana.
 11. Kredītrēķina izsniegšana, termiņš, pieņemšana
  1. Pārvadātājam, izmantojot platformu “on.sennder.com/pod”, tūlīt pēc pārvadājuma faktiskās izpildes saskaņā ar 9.2. sadaļu jānosūta sennder visi dokumenti, kas saņemti no saņēmēja (jo īpaši pavadzīme un piegādes apliecinājums), ieskaitot pierādījumus. Ja sennder un pārvadātājs atsevišķos gadījumos ir vienojušies citādi vai ja dokumentu pārsūtīšana, izmantojot platformu "on.sennder.com/pod", nav iespējama sennder atbildības dēļ (īpašu tehnisku iemeslu dēļ), pārvadātājam ir jānosūta dokumenti citā veidā, ko atsevišķos gadījumos nosaka sennder.
  2. Rēķinu izrakstīšanas process notiek tikai ar kredītzīmi, ko izsniedzis sennder, par ko vienojas pārvadātājs un sennder, saskaņā ar Likuma par pievienotās vērtības nodokli (UStG) 14. panta “Rēķinu izrakstīšana” un Direktīvas 2006/112/EK 224. Panta noteikumiem. Kredītzīmes tiek izsniegtas divu (2) darba dienu laikā (izņemot sestdienas) pēc pavadzīmes un visu dokumentu saņemšanas, kas saņemti no saņēmēja saistībā ar preču piegādi (jo īpaši piegādes pierādījums saskaņā ar 9.2. sadaļas noteikumiem). Par kravu jāmaksā trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad kredītzīme ir nosūtīta pārvadātājam. Līdz ar to fakts, ka sennder ir saņēmis iepriekšminētos dokumentus, ir nosacījums kravas samaksai.
  3. Kravu pārvadājumu maksas vai izsniegtas kredītzīmes izdošana nav uzskatāma par transporta pakalpojuma pieņemšanu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 640. panta noteikumiem. sennder uzskatīs, ka transporta pakalpojums ir pieņemts pēc divām (2) nedēļām no transportētās preces piegādes saņēmējam, ja vien sennder nepārprotami nepaziņo par pieņemšanu pirms šī datuma.
  4. Piegādes apliecinājuma neiesniegšana rada pārvadātāja pienākumu pārkāpumu piegādāt preces pilnībā un savlaicīgi.
 12. Pakalpojumu traucējumi
  1. Pārvadātāja darbības traucējumu gadījumā tiek piemēroti šādi noteikumi:
   a. Ja pārvadātājs nepaņem kravu savas vainas dēļ norunātajā laikā (piemēram, pārāk maza kravas automašīnas, nepareizu vai iekraušanas palīglīdzekļu trūkuma dēļ), viņam ir jānovērš situācija par saviem līdzekļiem trīs (3) stundu laikā pēc norunātā savākšanas laika, izmantojot citu maršrutu līdz savākšanas punktam. Ja savākšana tiek aizkavēta par vairāk nekā trim (3) stundām salīdzinājumā ar norunāto savākšanas laiku, sennder par pārvadātāja līdzekļiem var organizēt aizvietošanas transportu un pasūtīt citu pārvadātāju. 4.3. punkts netiek ietekmēts.
   b. Pārvadātājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas nodarīti nosūtītājam, saņēmējam vai sennder viņa vainas dēļ izraisītās savākšanas vai piegādes aizkavēšanās rezultātā. Pārvadātājam pēc pirmā pieprasījuma jāatlīdzina sennder visas klientu prasības, kas izriet no vainojami izraisītās savākšanas vai piegādes.
 13. Pārvadātāja atbildība
  1. Neatkarīgi no obligātajiem piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem pārvadātājs ir atbildīgs par valsts kravu pārvadājumiem (ieskaitot līgumsaistību papildpakalpojumu sniegšanu) saskaņā ar Vācijas vispārējiem pārsūtīšanas nosacījumiem 2017 ( Vācijas vispārējie pārsūtīšanas nosacījumu 2017 22. un turpmākie punkti) un par starptautiskajiem pārvadājumiem saskaņā ar Konvencijas par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu (CMR) noteikumiem.
  2. Pārvadātājs ir atbildīgs par visiem viņa vainas dēļ nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un miesas bojājumiem, ko viņš nodara sennder, pasūtītāja, nosūtītāja, saņēmēja un viņa darbinieku, kolektīva vai citu palīgpersonu, kā arī citu trešo pušu īpašumam. .
 14. sennder atbildība
  1. sennder ir atbildīgs par zaudējumiem tikai tad, ja sennder, tā likumiskie pārstāvji vai netiešie aģenti, ja vainu saprot ka nodomu vai rupju nolaidību.
  2. Ja vien sennder, tā likumisko pārstāvju vai augstākā līmeņa vadītāju vaina nav saprotama kā nodoms vai rupja nolaidība, atbildība aprobežojas ar zaudējumiem, kas parasti bija paredzami līguma noslēgšanas laikā.
  3. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz jebkurām konkurējošām prasībām, kas izriet no kaitējuma nodarīšanas, bet ne uz prasībām par zaudējumiem, kas radušies, nodarot kaitējumu dzīvībai, ķermenim vai veselībai, kā arī prasībām, kas noteiktas Produktu atbildības likumā vai obligātajos CMR un Vācijas Tirdzniecības kodeksa noteikumos.
 15. Gaidīšanas laiks
  1. Dīkstāves laiks parasti tiek aprēķināts, pamatojoties uz norunāto savākšanas laiku vai piegādes laiku vai faktisko ierašanās laiku, atkarībā no tā, kas notiek vēlāk. Ja nav panākta vienošanās par precīzu savākšanas vai piegādes laiku, transportlīdzekļa ierašanās brīdī iekraušanas un izkraušanas vietā var iekasēt maksu par gaidīšanas laiku saskaņā ar šādiem noteikumiem:
   a.Pārvadātāja gaidīšanas laiks, saņemot vai piegādājot transporta sūtījumu, tiek apmaksāts, saskaņā ar pārvadājuma transporta pasūtījumu, vai, ja tas nav saskaņots pārvadājuma pasūtījuma, saskaņā ar šo nosacījumu 1.pielikumā pievienoto papildus tarifu tabulu, ja gaidīšanas laiks nav pārvadātāja vaina.
   b.Lai izpildītu prasību par gaidīšanas laiku, pārvadātājam ir pienākums paziņot par to sennder bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā otrās gaidīšanas stundas beigās, ar pēdējo pieprasījumu ne vēlāk kā 48 stundas pēc transporta pasūtījuma pabeigšanas.
   c.Ja pārvadātājs pieprasa gaidīšanas laiku, tad, uzrādot piemērotus pierādījumus, sennder jāizsniedz atbilstoša kredītzīme saskaņā ar 12.2 punkta noteikumiem. Attiecīgi tiek piemērots 12.4. punkta otrais teikums.
 16. sennder izraisīta transporta pasūtījuma pārtraukšana kravas atcelšanas vai neīstas kravas dēļ, pārvadātāja izraisīta pārtraukšana
  1. Ja sennder pārtrauc transporta pasūtījumu vairāk nekā divpadsmit (12) stundas pirms norunātā savākšanas laika, pārvadātājam nav tiesību saņemt nekādu atlīdzību.
  2. Ja sennder atceļ transporta pasūtījumu divpadsmit (12) stundu laikā pirms norunātā savākšanas laika, pārvadātājs var pieprasīt atlīdzību:
   a. Sennder atcelšanas gadījumā atlīdzība ir ierobežota līdz maksimālajai summai, kas norādīta un saskaņota transporta pasūtījumā, vai, ja tas nav saskaņots transportēšanas pasūtījumā, saskaņā ar papildu tarifu tabulu, kas pievienota šo nosacījumu 1. pielikumā.
   b. sennder ir tiesīgs bez maksas pārtraukt transporta pasūtījumu 30 minūšu laikā pēc e -pasta apstiprinājuma nosūtīšanas, ja šajā sakarā ir atzīta sennder interese. Tas nepārprotami attiecas uz gadījumiem, kad Transporta līguma izstrādē vai nosūtīšanā ir konstatēta cilvēciska vai tehniska kļūda, vai arī, ja sennder no savas puses pārtrauc transporta pasūtījumu īsā laikā.
  3. Pārvadātājam nav tiesību uz turpmākām prasībām, kas izriet no pasūtījuma pārtraukšanas.
  4. Ja pārvadātājs pārtrauc transporta pasūtījumu, ko apstiprinājis sennder pirms savākšanas, pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt radītos zaudējumus, jo īpaši kompensēt visus papildu izdevumus pārvadātājam, ko kā alternatīvu pasūtījis sennder.
 17. Apdrošināšana
  1. Pārvadātājam, lai uzņemtos atbildību saskaņā ar pārvadājuma līgumu jānoslēdz apdrošināšana par netiešiem zaudējumiem īpašumiem un precēm, kā arī mehānisko transportlīdzekļu atbildības apdrošināšana par parastajām un atbilstošajām apdrošināšanas summām, un pēc pieprasījuma jāpierāda šādas apdrošināšanas noslēgšana un esamība, uzrādot attiecīgos apdrošināšanas sertifikātus. Pārvadātājam pārvadāšanas laikā jābūt līdzi attiecīgajiem dokumentiem.
  2. Turklāt pārvadātājam jānoslēdz uzņēmējdarbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošinājuma summu parastajā un atbilstošā apmērā miesas bojājumu, īpašuma bojājumu un mantisko zaudējumu gadījumā. Attiecīgi piemēro 18.1. sadaļas noteikumus.
  3. Ja pretēji 18.1. punktā noteiktajam pienākumam pārvadātājam nav pietiekami augsta transporta apdrošināšana pārvadāšanai, sennder var noslēgt atbilstošu pārvadātāja trešās puses apdrošināšanu. Šādā gadījumā pārvadātājam šim nolūkam ir jāmaksā vienotas likmes pakalpojuma maksa EUR 3,50; šī vienotā likme tiks atskaitīta no pārvadātāja rēķina, izmantojot pašrēķinu procedūru.
 18. Citi pārvadātāja klienti
  1. Pārvadātājam ir pienākums nerīkoties tikai un vienīgi sennder labā un slēgt līgumus ar citiem klientiem un rīkoties viņu vārdā. Pirms trešo pušu pasūtījumu pieņemšanas pārvadātājam jāpārbauda, vai saskaņā ar 20. punkta noteikumiem sennder intereses nav pretrunā ar to.
 19. Klientu aizsardzība un pēclīgumiskās nekonkurences klauzula
  1. Pārvadātājs apņemas aizsargāt klientu (sennder). Līguma darbības laikā un sešus (6) mēnešus pēc tam pārvadātājs bez tiešas iepriekšējas piekrišanas nedrīkst nedz tieši, nedz netieši sniegt vai nodot trešajām personām jebkādus transporta vai ekspedīcijas pakalpojumus sennder klientiem. Ģeogrāfiski šis aizliegums attiecas tikai uz sennder darbības jomu.
  2. 20.1. punktā minētie klienti ir jebkurš nosūtītājs vai preces, par kurām pārvadātājs ir uzzinājis iepriekšējo sešu (6) mēnešu laikā saistībā ar pārvadājuma pasūtījumu, ko viņam nodevis sennder, vai ar kuru sennder ir noslēdzis darījumu attiecības preču pārvadāšanai un ar kuru pārvadātājs ir veicis šādu pārvadājumu.
  3. Ja pārvadātājs pārkāpj iepriekš minēto pienākumu saskaņā ar 20.1. punkta noteikumiem, viņam ir jāmaksā līgumsods 15% apmērā no neto apgrozījuma, ko pārvadātājs sasniedzis ar attiecīgo klientu, pārkāpjot 20.1. punkta noteikumus. Pārvadātājs apņemas atklāt savus rēķinus attiecīgajam klientam. sennder ir tiesīgs pieprasīt no pārvadātāja papildu zaudējumu atlīdzību.
  4. Sešu (6) mēnešu laikā pēc līgumattiecību beigām pārvadātājam ir aizliegts arī konkurēt ar sennder tādā veidā, ka viņš sniedz savus līgumiskos pakalpojumus konkurenta labā, pamatojoties uz “pēclīgumiskās nekonkurences klauzulu". Šis pēclīgumiskās nekonkurences pienākums attiecas uz
   a. visām jomām, kurās sennder darbojas laikā, kad beidzas līgumattiecības, un
   b. uz visu sennder darbības teritoriju laikā, kad beidzās pēdējais transporta pasūtījums.
  5. Būtisko un teritoriālo darbības jomu kopā dēvē par "biznesa segmentu".
  6. Pēclīgumiskās nekonkurences klauzula ietver visas konkurējošās darbības sennder segmentā saskaņā ar 20.4. sadaļu, tieši vai netieši, neatkarīgi, kā ārštata darbinieks, kā darbinieks, veicot konsultatīvas darbības vai jebkādā citā veidā.
  7. Ja pārvadātājs vainojami pārkāpj pēclīgumiskās nekonkurences klauzulu, viņam ir pienākums samaksāt līgumsodu atbilstoši 20.3. punkta noteikumiem, līdz ar ko noteicošajam faktam jābūt pārvadātāja neto apgrozījums ar attiecīgo konkurentu.
 20. Konfidencialitātes klauzula, konfidencialitāte
  1. Pārvadātājs apņemas un vienmēr piekrīt stingri konfidenciāli saglabāt visu konfidenciālo informāciju, tostarp bez ierobežojumiem informāciju par prognozēm, cenām, atlaidēm, apstrādes izmaksām, pārdošanas statistiku, tirgiem, klientiem, darbiniekiem un tehnisko, operatīvo un administratīvo sennder un sennder klientu sistēmas (“konfidenciāla informācija”), ko tas var iegūt vai uzzināt saistībā ar pakalpojumu sniegšanu vai sennder platformu izmantošanu. Pārvadātājs nedrīkst izmantot vai izpaust Konfidenciālo informāciju nevienai citai personai, firmai vai uzņēmumam, kas nav pārvadātāja uzņēmumu grupa, un to attiecīgajiem profesionālajiem padomdevējiem, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams un labticīgi saistībā ar tā saistībām saskaņā ar līgumu. Ar nosacījumu, ka gadījumā, ja kāda konfidenciālās informācijas daļa jau ir vai kļūst plaši pazīstama tirdzniecībā, izņemot šī pārkāpuma dēļ, vai arī tā ir jāatklāj ar jebkuru likumu vai tiesas rīkojumu, tad iepriekš minētās konfidencialitātes saistības attiecībā uz šādu konfidenciālo informāciju vairs netiek piemērotas. Neierobežojot iepriekšminēto vispārīgumu, Pārvadātājs piekrīt, ka nedrīkst izmantot konfidenciālo informāciju saviem komerciāliem mērķiem, izņemot Līgumā noteikto saistību izpildei. Šādas konfidencialitātes saistības ir spēkā piecus gadus. sākot no dienas, kad Pārvadātājs saņem attiecīgo konfidenciālo informāciju, neskatoties uz līguma izbeigšanu vai termiņa beigām.
 21. Kompensācijas, aizturēšana un piešķiršana
  1. Ja vien nav noteikts citādi vai nav panākta vienošanās, Pusēm nav tiesību piešķirt vai nodot visas vai atsevišķas tiesības, kas izriet no to līgumattiecībām, teksta formā bez otras puses iepriekšējas piekrišanas.
  2. Pārvadātājam nav tiesību uz kompensāciju vai aizturēšanu, ja vien viņa pretprasības nav apstrīdētas vai juridiski saistošas ar tiesas rīkojumu.
 22. Noslēguma noteikumi
  1. Vācijas likumi, izņemot ANO Pārdošanas konvenciju, attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām starp Līgumiskajām pusēm.
  2. Visiem juridiskiem strīdiem, kas rodas no Līguma starp pārvadātāju un sennder, vai saistībā ar to, ekskluzīvā jurisdikcija visām Pusēm atrodas sennder juridiskajā adresē Berlīnē, ja vien nav piemērojami obligāti tiesību akti, kas nosaka pretējo. Izpildes vieta ir Berlīne. Starptautisku pārvadājumu gadījumā jurisdikcijas vieta tiek uzskatīta par papildu jurisdikcijas vietu saskaņā ar CMR 31. pantu.
  3. Noteikumu neatbilstības jāatrisina, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, ar noteikumiem, kas pēc iespējas atbilst aizstājamā noteikuma nolūkam un mērķim. Atsevišķu noteikumu spēkā neesamība neizraisa šo nosacījumu vispārēju spēkā neesamību. Ja šī VNN atsevišķi noteikumi ir neefektīvi, pārējie noteikumi paliek spēkā. Nederīgais noteikums jāaizstāj ar noteikumu, kas jānosaka saskaņā ar Pušu gribu, kas ir vistuvāk spēkā neesošā noteikuma ekonomiskajam mērķim. Ja Puses pēc tam konstatē, ka līgums saistībā ar šiem VNN vai tā sastāvdaļām ir nepilnīgs, tām jāizbeidz šīs neatbilstības teksta formā, ņemot vērā līguma mērķi un savstarpējās ekonomiskās intereses.

Pielikums 1