Informacje prawne

Warunki Handlowe dla Przewoźników (krajowych w Polsce)

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dla Przewoźników i Przedsiębiorstw Transportowych (dla przewozów krajowych w Polsce)
Aktualizacja November 14, 2023

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) dla przewozów krajowych w Polsce dla przedsiębiorstw transportowych (przewoźników)

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) dla przewozów krajowych w Polsce dla przedsiębiorstw transportowych (przewoźników)

Spółka „sennder Polska spółka z o.o.”, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 53-332 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772904, NIP: 5252781755, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, działająca również w imieniu spółek z międzynarodowej grupy „sennder” (zwana dalej „sennder”), na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej „OWH”) zawiera z przewoźnikiem (zwanym dalej „przewoźnikiem”) jedną lub więcej umów na świadczenie usług transportowych krajowego przewozu drogowego towarów (zwanych dalej „zleceniem transportowym”).

Obowiązuje aktualna wersja OWH. Rejestracja na platformie sennder jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją OWH. Wszelkie odmienne warunki świadczenia usług przewozowych przez przewoźnika nie znajdują zastosowania do zlecenia transportowego.

sennder jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH. sennder powiadomi przewoźnika o zmianach OWH za pośrednictwem poczty elektronicznej lub swoich platform. Zgodę przewoźnika na zmienione OWH uważa się za udzieloną, jeżeli w terminie trzech tygodni od powiadomienia o zmianie OWH ich ważność nie zostanie zakwestionowana na piśmie. Po upływie tego terminu zmienione OWH wchodzą w życie. Powyższe zostanie raz jeszcze oddzielnie zaznaczone w powiadomieniu o zmianie poprzez platformę sennder lub w innej formie dokumentowej. Jeżeli przewoźnik sprzeciwi się zmianie OWH w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie, sennder zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia stosunku umownego. W przypadku gdy sennder i przewoźnika wiąże umowa ramowa dotycząca usług przewozowych zawarta przed wejściem w życie zmiany OWH, do czasu wejścia w życie zmiany OWH zastosowanie mają OWH sprzed dokonania zmiany, a po wejściu w życie zmiany OWH, stosuje się zmienione OWH.

 1. Podstawy zlecenia transportowego

Poniższe regulacje stanowią podstawę stosunku umownego z przewoźnikiem i obowiązują w przypadku sprzeczności między nimi w następującej kolejności:

a) zlecenie transportowe;

b) Standardowa Procedura Operacyjna („SPO”), jeżeli znajduje zastosowanie;

c) niniejsze OWH;

d) przepisy prawa.

 1. Przedmiot zlecenia transportowego

1. Przewoźnik zobowiązuje się do transportu towarów przeznaczonych do przewozu przez sennder zgodnie ze zleceniem transportowym, SPO i OWH, za uzgodnionym wynagrodzeniem oraz do dostarczenia ich do odbiorcy wskazanego przez sennder w zleceniu transportowym lub zgodnie z indywidualnymi poleceniami wydanymi do zlecenia transportowego.

2. Przewoźnik świadczy wszystkie usługi pomocnicze uzgodnione we właściwym zleceniu transportowym lub zwyczajowo konieczne dla prawidłowego wykonania usługi, w tym należyte rozmieszczenie i zabezpieczenie przewożonego towaru w przestrzeni ładunkowej, niezbędne współdziałanie przy załadowaniu i wyładowaniu towaru. Przewoźnik jest każdorazowo zobowiązany zapewnić standardowe i odpowiednie materiały do zabezpieczenia ładunku, np. pasy mocujące, maty antypoślizgowe czy ochraniacze narożników i krawędzi. Ponadto przewoźnik zapewnia adekwatny dozór przewożonego ładunku. Usługi pomocnicze stanowią część umowy przewozu i w żadnym wypadku nie mogą być uznawane za czynności spedycyjne.

 1. Udzielenie zlecenia transportowego

1. Wszelkie zapytania sennder do przewoźnika o wykonanie transportu nie są wiążące i nie mogą być traktowane jako oferta. sennder przekaże szczegóły dotyczące zlecenia transportowego za pośrednictwem swoich platform lub poczty elektronicznej. Jeżeli przewoźnik zadeklaruje gotowość do wykonania zlecenia transportowego, wiążące zlecenie transportowe zostaje udzielone dopiero wraz z jego jednoznacznym potwierdzeniem przez sennder.

2. Po udzieleniu zlecenia transportowego sennder jest uprawniony do przekazania swoim Klientom informacji o przewoźniku lub jego podwykonawcach w celu realizacji transportu.

3. Z udzielonego zlecenia transportowego przewoźnik nie może dochodzić żadnych roszczeń ani praw do udzielania mu kolejnych lub dalszych zleceń transportowych.

4. Jeżeli miejsce odbioru lub dostawy ulegnie zmianie po udzieleniu zlecenia, ale przed odbiorem lub dostawą, a zmienione miejsce znajduje się w promieniu dwudziestu (20) km od miejsca pierwotnie uzgodnionego, przewoźnik wykona transport zgodnie z warunkami zlecenia transportowego, w tym bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

5. sennder może żądać i skontrolować wszystkie licencje, zezwolenia i ubezpieczenia przewoźnika, w tym w szczególności sennder może zweryfikować polisy ubezpieczeniowe w tym polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD). Przewoźnik zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres trwania zlecenia transportowego, ważnej polisy OCPD z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż maksymalna wartość towaru na jednym środku transportu. Brak ważnej polisy OCPD w wysokości wystarczającej na pokrycie wartości przewożonego towaru w czasie trwania zlecenia transportowego poczytywany będzie za rażące niedbalstwo lub winę umyślną i powodować będzie wyłączenie jakichkolwiek ograniczeń wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika.

 1. Regulacje w przedmiocie załadunku, rozładunku oraz podczas transportu

1. Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik sprawdza przydatność do ruchu drogowego i kompletność wyposażenia pojazdu wykorzystywanego do wykonania przewozu. Wyposażenie, które jest obowiązkowe lub zostało uzgodnione w zleceniu transportowym, przewoźnik zobowiązany jest przewozić aż do zakończenia transportu.

2. Daty i godziny załadunku i rozładunku uzgodnione w zleceniu transportowym są wiążące i muszą być przestrzegane przez przewoźnika. Jeżeli przewoźnik przyjedzie na miejsce załadunku lub wyładunku poza ustalonymi godzinami, nadawca lub odbiorca może odmówić załadunku lub rozładunku. Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanej kary umownej w wysokości 95 PLN za każdą godzinę opóźnienia w przyjeździe do miejsca załadunku. Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanej kary umownej w wysokości 95 PLN za każdą godzinę opóźnienia w przewozie, jednak nie wyższej niż dwukrotność uzgodnionej opłaty frachtowej, przy czym ograniczenie to nie obowiązuje, jeśli opóźnienie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Kary umowne przewidziane w niniejszym ustępie nie naruszają prawa do dochodzenia dalej idących odszkodowań zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa transportowego. Ciężar dowodu, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które przewoźnik nie odpowiada, spoczywa na przewoźniku.

3. Wszystkie dowody dostawy przewoźnik przekazuje sennder drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu przewozu, jednak nie później niż w terminie dwóch (2) dni od dostawy. Nieprzedstawienie dowodu dostawy stanowi uchybienie przewoźnika i skutkuje zawieszeniem płatności za fracht do czasu usunięcia uchybienia.

4. Przewoźnik zapewni, by wszystkie urządzenia elektroniczne używane przez niego do realizacji zamówienia były sprawne przez cały czas wykonywania przewozu. Przewoźnik odpowiada za prawidłowe wykonanie kopii zapasowej danych.

5. Pojazd używany przez przewoźnika musi być wyposażony w monitoring (lokalizator) GPS umożliwiający stałe śledzenie położenia pojazdu. Przewoźnik zapewni sennder dostęp do swoich systemów telematycznych, aby umożliwić monitorowanie i śledzenie transportu. Przewoźnik przyjmuje do wiadomości Politykę Prywatności sennder dostępną pod adresem www.sennder.com i przekaże wszystkim swoim pracownikom i kierowcom wszelkie niezbędne informacje i powiadomienia. Bez uszczerbku dla postanowienia w zdaniu poprzedzającym, rejestracja na platformie sennder jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją Polityki Prywatności przez przewoźnika.

6. Do realizacji zlecenia transportowego przewoźnik wykorzystuje wyłącznie bezpieczne i odpowiednie miejsca składowania, budynki i urządzenia magazynowe lub przeładunkowe.

7. Przewoźnik nie jest uprawniony do przeładunku towaru z jednego pojazdu na drugi ani do przemieszczania towaru w obrębie pojazdu (dalej „zakaz przeładunku”). Zakaz przeładunku obowiązuje bez względu na zapis w liście przewozowym.

8. Przewoźnik oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność zobowiązani są do zachowania należytej staranności, aby przesyłka została wydana wskazanej przez nadawcę osobie uprawnionej, w tym odbiorcy. Przewoźnik oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność są zobowiązani do spełnienia łącznie następujących warunków:

a. Towar powinien zostać dostarczony do miejsca wskazanego przez nadawcę.

b. Towar powinien zostać wydany wylegitymowanej osobie dorosłej przebywającej pod wskazanym przez nadawcę adresem, wskazanemu przez nadawcę odbiorcy. W przypadku wątpliwości co do miejsca dostawy, np. gdy pod wskazanym adresem znajduje się kilka firm, przewoźnik powinien mailowo potwierdzić z nadawcą miejsce, adres, dane odbiorcy i osoby dorosłej reprezentującej odbiorcę (dokładny adres firmy, dane firmy, imię nazwisko, dokument tożsamości oraz telefon osoby dorosłej).

c. Osoba dorosła powinna pokwitować odbiór czytelnym podpisem.

d. W przypadku dostawy do firmy, osoba odbierająca towar powinna pokwitować odbiór dodatkowo pieczątką firmową podmiotu wskazanego przez nadawcę jako odbiorca towaru.

e. W przypadku gdy odbiorca jest osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) okazała ona przewoźnikowi dokument tożsamości z danymi zgodnymi z przekazanymi przez nadawcę w zleceniu i zgodnymi z listem przewozowym.

f. Przewoźnik dokona sprawdzenia zgodności danych odbiorcy przekazanych w dokumentacji przewozowej w oparciu o:

i. wpis do ewidencji działalności lub KRS: w internetowej bazie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na stronach Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl (dla podmiotów nie będących spółkami prawa handlowego) lub w internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ems.ms.gov.pl (w przypadku spółek prawa handlowego podlegających rejestracji w KRS) odpisy NIP i REGON: w internetowej bazie REGON na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: www.stat.gov.pl/regon/ oraz https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html w przypadku podmiotów zagranicznych z krajów Unii Europejskiej,

ii. w przypadku podmiotów nie mających siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, wpisy w rejestrach, w którym dany podmiot zgodnie z przepisami państwa siedziby podlega obowiązkowej rejestracji.

9. W przypadku otrzymania przez przewoźnika od nadawcy lub osoby uprawnionej do dysponowania towarem dyspozycji dotyczącej zmiany miejsca dostarczenia towaru, przewoźnik jest zobowiązany do zastosowania wytycznych art. 53 ustawy Prawo przewozowe. Spełnione muszą być wszystkie warunki określone w ww. regulacjach, w tym w szczególności: przedstawienie przez odbiorcę egzemplarza listu przewozowego oraz odpowiednie pisemne dyspozycje dotyczące zmiany miejsca dostawy.

10. Wszelkie odstępstwa lub różnice danych przekazanych przewoźnikowi lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność w dokumentach przewozowych od danych uzyskanych w procedurze weryfikacji na podstawie ust. 10 powyżej, winny być wyjaśnione przed przekazaniem ładunku odbiorcy.

11. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że określone w ust. 8-10 powyżej zasady dotyczące sposobu weryfikacji osoby uprawnionej do odbioru towaru, zobowiązany jest stosować każdy kolejny przewoźnik, biorący udział w realizacji przewozu będącego przedmiotem umowy przewozu zawartej przez sennder.

 1. Wymiana palet tradycyjnych i gitterbox’ów

1. Przewoźnik nie jest zobowiązany do zapewnienia wymiany urządzeń transportowych (np. europalet lub palet Düsseldorf, dalej: „wymienne środki transportowe”), chyba że zostało to uzgodnione.

2. W przypadku uzgodnionej w umowie wymiany wymiennych środków transportowych, o ile nie ustalono inaczej, obowiązują następujące zasady:

a. W miejscu załadunku przewoźnik zobowiązany jest do:

i. przekazania uzgodnionej liczby wymiennych środków transportowych oraz do uzyskania potwierdzenia liczby i rodzaju przekazanych wymiennych środków transportowych,

ii. potwierdzenia ewentualnego braku wymiany,

iii. potwierdzenia liczby i rodzaju przyjętych wymiennych środków transportowych oraz odnotowania na piśmie wszelkich zastrzeżeń dotyczących ich stanu jakościowego.

b. W miejscu rozładunku przewoźnik zobowiązany jest do:

i. dostarczenia towarów na paletach i uzyskania pokwitowania dostawy wymiennych środków transportowych zgodnie z ich liczbą i rodzajem,

ii. sprawdzenia pustych wymiennych środków transportowych oferowanych przez odbiorcę pod kątem ich przydatności, potwierdzenia liczby i rodzaju przejętych środków oraz odnotowania na piśmie ewentualnych zastrzeżeń co do ich stanu jakościowego,

iii. uzyskania potwierdzenia braku wymiany.

3. Ponadto przewoźnik zobowiązany jest w trakcie transportu zgłaszać bezpośrednio do sennder wszelkie odstępstwa od uzgodnionej w umowie przewozu wymiany wymiennych środków transportowych. sennder nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe środki, które zostały wymienione przez przewoźnika lub nie zostały zgłoszone sennder w trakcie transportu.

4. Jeżeli wbrew umowie przewoźnik nie przekaże w punkcie załadunku żadnych lub wystarczającej liczby wymiennych środków transportowych, jest on zobowiązany do dostarczenia brakujących. Zobowiązanie to musi zostać spełnione w ciągu jednego (1) miesiąca od dostawy.

5. Jeżeli dostawa nie doszła do skutku, sennder może żądać odszkodowania w miejsce spełnienia świadczenia. Rekompensatę ustala się na kwotę 56 PLN za paletę euro i 28 PLN za paletę Düsseldorf.

6. Jeżeli wymiana urządzeń transportowych została uzgodniona w umowie, wówczas dla urządzeń transportowych stosuje się następującą stawkę:

a. W przypadku zamówień na palety niewymieniane (i) Europalety/ płaskie palety: 56 PLN/ sztuka; (ii) Düsseldorf: 28 PLN/ sztuka.

b. Za naprawę uszkodzonych palet: (i) Europalety: 18 PLN/ sztuka; (ii) Düsseldorf: 18 PLN/ sztuka.

7. Jeśli szkoda sennder wynikła z naruszenia przez przewoźnika postanowień w pkt 1-6 powyżej przewyższa rekompensaty opisane w pkt 5 i 6, sennder może dodatkowo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 1. Pojazdy udostępnione przez przewoźnika

1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić w uzgodnionych terminach pojazdy z załogą i przestrzenią ładunkową wystarczającą, aby wypełnić swoje zobowiązania wynikające ze zlecenia transportowego. Przewoźnik zapewnia, że kierowcy są w stanie w pełni wykorzystać przewidziany prawem czas przejazdu, aby dostawa towaru była zagwarantowana w uzgodnionym terminie lub w przedziale czasowym.

2. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić, by on i kierowcy byli podczas przewozu w każdej chwili osiągalni (np. za pośrednictwem telefonu komórkowego).

3. Przewoźnik gwarantuje, że korzysta wyłącznie ze starannie wybranych i nadzorowanych, rzetelnych, profesjonalnie przeszkolonych kierowców posiadających ważne zawodowe prawo jazdy, wystarczające doświadczenie w prowadzeniu pojazdów oraz świadectwa szkoleń i inne kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania przewozu.

4. Przewoźnik jest zobowiązany w szczególności, ale nie tylko:

a. używać wyłącznie pojazdów i przyczep, urządzeń dźwigowych, kontenerów i innego sprzętu, w tym pasów i lin, które są w doskonałym stanie technicznym;

b. zapewnić, aby używane przez niego pojazdy były odpowiednie dla przewożonych ładunków i były wyposażone odpowiednio do danego zlecenia, w szczególności wyposażyć i zabezpieczyć własny lub cudzy pojazd wykorzystywany do transportu w urządzenia techniczne zabezpieczające przed kradzieżą (np. immobiliser). Musi on zobowiązać swoich kierowców do aktywowania urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą przy każdorazowym opuszczaniu pojazdu;

c. zabezpieczyć przed rabunkiem lub kradzieżą wszystkie przyczepy, urządzenia dźwigowe, kontenery i inny sprzęt znajdujący się w jego strefie wpływów i odpowiedzialności;

d. na żądanie przedłożyć sennder przed realizacją transportu wszystkie certyfikaty wymagane dla danego zlecenia transportowego (np. ISO), w uwierzytelnionej kopii lub oryginale;

e. zapewnić, że wykorzystywane przez niego pojazdy, przyczepy, urządzenia dźwigowe i inne elementy wyposażenia oraz kierowcy odpowiadają wszystkim właściwym przepisom prawa i regulacjom towarzystw ubezpieczeniowych i że posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia i zaświadczenia oraz spełniają wszystkie wymagania urzędowe.

5. W przypadku awarii jednego z przeznaczonych do wykonania przewozu pojazdów, przewoźnik zapewnia pojazd zastępczy spełniający wymagania, niezależnie od tego, czy ponosi on odpowiedzialność za awarię. Jeżeli nie uczyni tego w czasie umożliwiającym wykonanie zlecenia transportowego zgodnie z umową, sennder może podjąć kroki w celu znalezienia alternatywnego pojazdu i zapewnić pojazd zastępczy na koszt i ryzyko przewoźnika. sennder jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego przewoźnikowi poniesionych przez siebie kosztów pojazdu zastępczego i kosztów spowodowanych opóźnieniem.

6. Przewoźnik ma obowiązek używać wyłącznie pojazdów spełniających normy emisji spalin EURO 5 i EURO 6.

7. Jeżeli umowa z przewoźnikiem przewiduje stosowanie zaawansowanych paliw (HVO, B100, Bio-LNG, Bio-CNG, LNG, CNG, prąd elektryczny, wodór lub inne), przewoźnik wywiąże się z obowiązku dokonania przewozu na podanym paliwie i przedstawi wymaganą dokumentację potwierdzającą stosowanie tego paliwa. W przypadku nieskorzystania z przypisanego przewoźnikowi paliwa lub nieprzedstawienia dowodu na skorzystanie z niego, sennder może obniżyć zapłatę o kwotę równą do 25% frachtu.

 1. Angażowanie podwykonawców

1. Przewoźnik nie może powierzać wykonania przewozu innym przewoźnikom w całości lub części, chyba że sennder wyraził zgodę na piśmie lub w formie dokumentowej (w tym e-mailem) na wykorzystanie wskazanego podwykonawcy. Zgoda ta może zostać udzielona po skontrolowaniu i zatwierdzeniu przez sennder wszystkich licencji, zezwoleń i ubezpieczeń podwykonawcy, w szczególności sennder może zweryfikować polisy ubezpieczeniowe. Ponadto przewoźnik zastrzega w umowie z podwykonawcą, że ten ostatni zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszych OWH w taki sam sposób. Podwykonawca przewoźnika musi posiadać ubezpieczenie OCPD na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż maksymalna wartość towaru na 1 (jednym) środku transportu.

2. Przewoźnik jest zobowiązany do racjonalnego doboru swojego podwykonawcy, jeśli zajdzie taka potrzeba a zgoda ze strony sennder zostanie wyrażona. Przewoźnik pozostaje odpowiedzialny za wykonanie zlecenia transportowego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

3. Niezależnie od ust. 1 i 2 powyżej, przewoźnik oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy wybieraniu podwykonawcy (innego przewoźnika) do wykonania w całości lub części przewozu, zobowiązani są do zachowania należytej staranności przy wyborze podwykonawcy poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

a. przewoźnik zażąda i otrzyma dokumenty (czytelne kopie) stanowiące podstawę działalności potencjalnego podwykonawcy, w tym: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS, NIP, REGON oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. W przypadku podwykonawców spoza Polski, przewoźnik zażąda i otrzyma dokumenty (czytelne kopie) stanowiące podstawę jego działalności zgodne z przepisami kraju jego siedziby, w tym odpowiedniki: wpisu do CEIDG lub KRS, NIP, REGON oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową. Przewoźnik zażąda i otrzyma posiadaną aktualną umowę ubezpieczenia OCPD podwykonawcy;

b. przewoźnik sprawdzi wiarygodność potencjalnego podwykonawcy w oparciu o ww. dokumenty w następujący sposób:

i. w odniesieniu do podwykonawców zarejestrowanych na terenie Polski:

− wpis do CEIDG lub KRS: sprawdzenie zgodności z danymi w internetowej bazie CEIDG na stronach Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) lub w internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ems.ms.gov.pl (dla spółek),

− odpisy NIP i REGON: sprawdzenie zgodności z danymi w internetowej bazie REGON na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem www.stat.gov.pl/regon/ oraz

− odpis licencji wspólnotowej i /lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika – sprawdzenie zgodności z danymi na stronach Biura ds. Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pod adresem https://gitd.gov.pl/botm/ oraz Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorstw Transportu Drogowego pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl/;

ii. w odniesieniu do podwykonawców zarejestrowanych na terenie pozostałych krajów UE:

− potwierdzenie numeru VAT (VIES) na stronie https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html,

− sprawdzenie odpowiedników państwa podwykonawcy: wpisu do CEIDG lub KRS, NIP, REGON, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej;

iii. w odniesieniu do podwykonawców spoza UE:

− potwierdzenie numeru identyfikacji podatkowej na właściwej rządowej (lub równorzędnej) stronie internetowej,

− zgodne z przepisami kraju, na terenie którego podwykonawca ma siedzibę, sprawdzenie odpowiedników: wpisu do CEIDG lub KRS, NIP, REGON, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej;

c. przewoźnik zweryfikuje treść polisy OCPD podwykonawcy poprzez sprawdzenie co najmniej:

i. czy okres ubezpieczenia obejmuje okres transportu,

ii. czy suma ubezpieczenia i przedmiot ubezpieczenia obejmują ładunek konkretnego zlecenia,

iii. czy polisa ma pełny zakres ochrony, pokrywający się z zakresem ochrony polisy przewoźnika i sennder, w tym ryzyka: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju,

iv. wystąpienie i otrzymanie od ubezpieczyciela podmiotu, potwierdzenia trwania ochrony polisy, ważności tego dokumentu i pełnej opłaty składek należnych do daty zlecenia przedmiotowego transportu;

d. przewoźnik uzyska potwierdzenie, że podmiot z którym się kontaktuje jest tym, od którego otrzymał ofertę wykonania przewozu poprzez potwierdzenie danych ww. podmiotu i osób podających się za pracowników ww. podmiotu oraz innych osób powołujących się na uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) na stronie internetowej potencjalnego podwykonawcy i poprzez telefoniczny kontakt z podwykonawcą na numer tel. stacjonarnego do jego siedziby i potwierdzenie przyjęcia zlecenia (po samodzielnym ustaleniu nr tel. stacjonarnego przez przewoźnika i odnotowaniu imienia i nazwiska osoby rozmówcy po zakończeniu rozmowy);

e. przewoźnik poprzez kontakt telefoniczny z nadawcą zaraz przed załadunkiem sprawdzi zgodność danych kierowcy i samochodu podstawionego pod załadunek zawartych w prawie jazdy i dowodzie rejestracyjnym pojazdu z danymi z potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez podwykonawcę/przewoźnika sukcesywnego.

f. weryfikacja ww. łącznie spełnionych warunków, o których mowa w niniejszym ust. 3, musi zostać potwierdzona na piśmie. Ciężar dowodu spełnienia warunków opisanych powyżej, spoczywa na przewoźniku.

g. zasady określone w ust. 3 zobowiązany jest stosować przewoźnik oraz każdy kolejny podwykonawca biorący udział w realizacji przewozu zawartej przez przewoźnika z sennder.

4. Niewywiązanie się z obowiązków określonych w ust 1-3, stanowić będzie naruszenie umowy, a sennder może naliczyć karę umowną w wysokości 2,400 PLN za każdy przypadek naruszenia. sennder wstrzyma wszelkie płatności na rzecz przewoźnika do czasu otrzymania dowodu zapłaty uiszczonej przez przewoźnika na rzecz podwykonawcy. Powyższe nie narusza prawa sennder do żądania dalej idących odszkodowań, w tym do wyłączenia ustawowych ograniczeń w wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika. Ustawowe ograniczenia w wysokości odszkodowania nie mają zastosowania w szczególności, ale nie wyłącznie, gdy przewoźnik powierzy wykonania przewozu innym przewoźnikom w całości lub części bez uprzedniej zgody sennder lub podwykonawca przewoźnika nie będzie posiadać ubezpieczenia OCPD w wysokości wystarczającej do pokrycia pełnej wartości przewożonego towaru lub przewoźnik nie wypełni warunków opisanych w ust. 3 powyżej.

 1. Zgodność z wymogami prawnymi

1. Przewoźnik, zatrudnieni przez niego kierowcy i wszyscy podwykonawcy, których może on zaangażować, są zobowiązani w szczególności, ale nie tylko, do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa unijnego i krajowego.

2. Przewoźnik, zatrudnieni przez niego kierowcy i wszyscy zaangażowani przez niego podwykonawcy są zobowiązani do:

a. posiadania przy sobie ważnego prawa jazdy, ważnego paszport lub dowodu osobistego oraz, jeżeli konieczne, oryginału zezwolenia na pracę lub negatywnych wyników badań i – o ile to konieczne – ich tłumaczenie poświadczone notarialnie;

b. posiadania przy sobie listów przewozowych i dokumentów załadunkowych podczas całego przejazdu;

c. korzystania z pojazdów zarejestrowanych do drogowego przewozu towarów w państwie, w którym przewoźnik ma swoją siedzibę, i odpowiadających stosownym przepisom, w szczególności z technicznego punktu widzenia;

d. przewożenia ulotek z instrukcją postępowania w zakresie wypadków;

e. przestrzegania prawnych zakazów używania substancji i środków przez kierowców, w tym przestrzegania limitu 0,0 promila alkoholu lub innych substancji wpływających na zdolność panowania nad pojazdem przez kierowców.

3. Przewoźnik musi przestrzegać zasad polityki sennder w zakresie zakazu łapówkarstwa i obowiązków przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy oraz sygnalizowania nieprawidłowości, które zostaną mu przekazane na żądanie.

4. Przewoźnik ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu. Nie będzie utrzymywał żadnych relacji z podmiotami podlegającymi restrykcjom ekonomicznym nałożonym przez rządy krajowe lub organizacje międzynarodowe w celu kontroli eksportu i wykonania sankcji ekonomicznych. Przewoźnik oświadcza i gwarantuje, że nie jest własnością, nie jest stowarzyszony ani w inny sposób kontrolowany (bezpośrednio lub pośrednio) przez osobę lub podmiot umieszczony na liście podmiotów objętych sankcjami i nie będzie angażował, udostępniał ani wykorzystywał podmiotów umieszczonych na ww. liście w charakterze pracownika, podwykonawcy itp.

 1. Dokumenty przewozowe i towarzyszące, pokwitowania

1. Dokumenty przewozowe i towarzyszące, w szczególności listy przewozowe, faktury handlowe, specyfikacje towaru i dokumenty celne mogą być udostępniane lub przekazywane osobom trzecim tylko zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zlecenia transportowego. Wyjątki obowiązują tylko w przypadku przewidzianych prawem kontroli organów i funkcjonariuszy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub innych uprawnionych organów.

2. Jeżeli sennder nie wydał odmiennych poleceń, przewoźnik może przekazać przewożony ładunek odbiorcy jedynie za wydaniem dowodu dostawy. Nieprzedstawienie dowodu dostawy będzie stanowiło naruszenie przez przewoźnika obowiązku dostarczenia ładunku w całości i na czas. Przewoźnik winien zapewnić, by odbiorca potwierdził odbiór towaru i czas rozładunku na liście przewozowym pieczęcią firmową, podpisem i aktualną datą. W razie zgłoszenia jakichkolwiek uwag co do stanu przesyłki przez odbiorcę, przewoźnik zobowiązany jest do protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przewozowe oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 1. Polecenia wydane przez sennder, informacje od przewoźnika

1. Przewoźnik zobowiązany jest stosować się do dotyczących zlecenia poleceń nadawcy i sennder, w szczególności w zakresie terminów załadunku i rozładunku oraz realizacji przewozu.

2. Przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania sennder o oczywistych nieścisłościach i brakach w otrzymanych przez niego poleceniach.

3. Przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sennder o wszystkich okolicznościach istotnych dla realizacji zlecenia transportowego, w szczególności przeszkód w przewozie i dostawie występujących u przewoźnika, uszkodzeń ładunku powstałych podczas transportu i utraty towaru, wypadków, awarii pojazdów lub opóźnień w transporcie. W takim przypadku przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sennder i uzyskania od niego dalszych poleceń. Przewoźnik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia na policję kradzieży, napadu i wszelkich innych zdarzeń oraz poinformowania sennder o takim zdarzeniu. Po odnotowaniu zdarzenia, przewoźnik żąda sporządzenia pisemnego protokołu ze zdarzenia lub podobnego dokumentu. Protokół ze zdarzenia należy przesłać do sennder w czytelnej kopii.

4. Przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sennder o wszelkich reklamacjach odbiorcy dotyczących stanu jakościowego i ilościowego ładunku oraz do zadbania o to, aby reklamacje te zostały odnotowane w formie pisemnej na dowodzie dostawy.

5. W razie zgłoszenia przez przewoźnika szkody do swojego ubezpieczyciela, przewoźnik obowiązany jest to przekazania sennder kopii takiego zgłoszenia i numeru szkody.

6. Przewoźnik oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność zobowiązani są do zachowania należytej staranności w ochronie przewożonego towaru oraz do prawidłowego jego zabezpieczenia w czasie transportu, a także w każdym innym czasie, gdy ładunek znajduje się pod kontrolą przewoźnika lub osób za które ponosi odpowiedzialność. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych OWH, przewoźnik oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność zobowiązani są zadbać o to, żeby postój pojazdu z ładunkiem odbywał się:

a. na parkingu,

b. na terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika,

przy czym każde z tych miejsc powinno być: ogrodzone za pomocą trwale związanego z gruntem urządzenia grodzącego (płot, mur, parkan), zamknięte dla osób nieupoważnionych, oświetlone po zmierzchu, z całodobowym monitoringiem i dozorem oraz kontrolą wjazdu i wyjazdu pojazdów.

7. Postój pojazdu z towarem może mieć miejsce również na parkingach spełniających łącznie następujące warunki: położonych przy jednej z wymienionych dróg: autostrada, droga ekspresowa, droga krajowa i jednocześnie bezpośrednio przy stacji paliw, hotelu lub motelu, posiadających miejsca przeznaczone do postoju pojazdów ciężarowych, oświetlonych po zmierzchu, z tym zastrzeżeniem, że niniejsze uprawnienie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przyczyną postoju pojazdu z towarem jest:

a. konieczność przerwania jazdy ze względu na przepisy o czasie pracy kierowców przewidujących obowiązkowy 24 lub 45 godzinny okres wypoczynku, a jednocześnie w promieniu 60 km od wybranego przez kierowcę miejsca postoju nie znajduje się miejsce, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do którego kierowca przy należytym planowaniu trasy mógł dojechać bez naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców,

b. potrzeba tankowania paliwa lub wykonania na stacji paliw czynności niezbędnych do prawidłowego dalszego wykonywania przewozu, trwających łącznie nie dłużej niż 60 minut,

c. potrzeba skorzystania z toalety przez kierowcę, przy czym w takim przypadku postój nie może trwać dłużej niż 30 minut.

8. Postój pojazdu z towarem może mieć miejsce również w miejscach niespełniających warunków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, gdy przyczyną postoju pojazdu z towarem jest:

a. awaria pojazdu, uniemożliwiająca dalszą jazdę,

b. wypadek drogowy, któremu uległ pojazd, uniemożliwiający dalszą jazdę,

c. potrzeba niezwłocznej interwencji lekarskiej w związku z nagłym zachorowaniem kierowcy,

d. nagłe pogorszenie się warunków atmosferycznych, uniemożliwiające dalszą bezpieczną jazdę.

9. Jeżeli przewidywany czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek jest krótszy niż 12 godzin postój pojazdu z towarem może mieć również miejsce na terenie bazy transportowej lub logistycznej lub parkingu nadawcy/załadowcy/odbiorcy spełniających wymogi określone w ust. 6 powyżej.

10. Postój wynikający konieczności przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, a związany z krótszym niż 24 godzinny okresem wypoczynku lub wynikający z przyczyny określonej w ust 8 lit. d) powyżej może mieć również miejsce na parkingu wskazanym przez policję lub inne upoważnione służby publiczne.

11. Ciężar dowodu wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej spoczywa na przewoźniku.

12. Podczas każdego postoju towar musi być tak umieszczony w pojeździe, żeby nie był widoczny z zewnątrz. Obowiązkowe jest dokładne zamknięcie pojazdu i zastosowanie co najmniej jednego z zabezpieczeń takich jak immobiliser, system alarmowy lub blokada skrzyni biegów. Kierowca opuszczając pojazd ma obowiązek zabrać ze sobą dokumenty pojazdu oraz dokumentację przewozową.

13. Określone w niniejszej klauzuli warunki postoju pojazdu z towarem zobowiązany jest stosować każdy kolejny przewoźnik (w tym osoby które uczestniczą w wykonaniu przez nich przewozu), biorący udział w realizacji przewozu.

 1. Opłaty frachtowe

1. Wysokość opłat frachtowych uzgadniana jest dla danego zlecenia transportowego. Jeżeli spełnione są warunki podatkowe, sennder wypłaci przewoźnikowi ponadto należny podatek od wartości dodanej. Wszystkie uzgodnione usługi opisane w niniejszych OWH, które mają być świadczone przez przewoźnika, są wynagradzane opłatami frachtowymi, chyba że zlecenie transportowe lub inne ustalenia umowne stanowią inaczej. W szczególności rekompensacie podlegają wszystkie wydatki przewoźnika (np. opłaty drogowe, wydatki związane z załadunkiem i rozładunkiem, koszty paliwa, opłaty za przeprawy promowe) uzasadnione w okolicznościach zlecenia transportowego.

2. Przejęcie lub udział w dodatkowych wydatkach na ładunek, innych dodatkowych kosztach (np. za dodatkowe kilometry) lub w podniesionej składce ubezpieczenia transportowego z tytułu zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej w związku z wartością towarów transportowych, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, wymaga w każdym przypadku uprzedniego zatwierdzenia przez sennder. Zgoda ta musi być uzyskana niezwłocznie po tym, jak przewoźnik dowie się o konieczności poniesienia odpowiednich wydatków.

3. Cesja wierzytelności przez przewoźnika (np. faktoring) jest skuteczna wobec sennder tylko wtedy, gdy przewoźnik powiadomi sennder o cesji wierzytelności, podając wszystkie niezbędne informacje (numer zlecenia i wierzyciela, nazwę, adres, numer konta nowego wierzyciela, kwotę, datę ważności cesji itp.), a sennder wyrazi na cesję pisemną zgodę.

4. sennder wyraźnie wyklucza wykonywanie prawa jakiegokolwiek zastawu na towarze lub prawa zatrzymania towaru przez przewoźnika.

 1. Wystawienie faktury, termin płatności, odbiór

1. Wszystkie dokumenty otrzymane od odbiorcy (w szczególności list przewozowy i dowód dostawy), łącznie z dowodami przewidzianymi w punkcie 9.2, przewoźnik przekazuje sennder niezwłocznie po faktycznym wykonaniu przewozu, za pośrednictwem udostępnionej mu przez sennder platformy „on.sennder.com/pod”. Jeżeli sennder i przewoźnik uzgodnili inaczej lub jeżeli przekazanie dokumentów za pośrednictwem platformy nie jest możliwe z przyczyn, za które sennder ponosi odpowiedzialność (w szczególności z przyczyn technicznych), przekazanie dokumentów przez przewoźnika musi nastąpić w inny sposób, który sennder ustali dla konkretnego przypadku, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Fakturowanie, w tym faktury korygujące, odbywa się wyłącznie poprzez wystawienie faktury przez sennder, zgodnie z ustaleniami przewoźnika i sennder, w oparciu o art. 106d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) oraz art. 224 dyrektywy 2006/112/WE, tj. sennder wystawia faktury w imieniu i na rzecz przewoźnika. Faktury są wystawiane w ciągu dwóch (2) dni roboczych (z wyjątkiem sobót i niedziel) od otrzymania listu przewozowego i wszystkich dokumentów otrzymanych od odbiorcy w związku z dostawą towarów (w szczególności dowodu dostawy zgodnie z punktem 9.2). Sennder każdorazowo wysyła fakturę przewoźnikowi na wskazany przez przewoźnika adres poczty elektronicznej (e-mail), a przewoźnik odpowiada za wskazanie sennder prawidłowego, aktywnego i aktualnego adresu e-mail. Fracht jest płatny w ciągu trzydziestu (30) dni od wysłania faktury do przewoźnika. Warunkiem zapłaty frachtu jest zatem otrzymanie przez sennder wyżej wymienionych dokumentów. Faktura powinna zostać przejrzana przez przewoźnika i sprawdzona pod kątem prawidłowości i kompletności. Jeśli przewoźnik kwestionuje jakąkolwiek informację w fakturze, powinien powiadomić sennder w ciągu 48 godzin od momentu wysłania faktury przez sennder i podać konkretne przyczyny swojego sprzeciwu. Jeśli faktura nie zostanie zakwestionowana przez przewoźnika w ciągu 48 godzin od momentu wysłania jej przewoźnikowi, uważa się ją za zatwierdzoną przez przewoźnika.

3. Zapłata należności za fracht lub wystawienie faktury nie stanowi potwierdzenia odbioru wykonania usługi transportowej. Zapłata należności za fracht nie jest równoznaczna z akceptacją usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika bez zastrzeżeń.

 1. Zakłócenia w świadczeniu usługi

1. W przypadku zakłóceń w realizacji zamówienia spowodowanych przez przewoźnika, zastosowanie mają następujące postanowienia:

a. Jeżeli przewoźnik z własnej winy nie odbierze ładunku w uzgodnionym czasie (np. z powodu zbyt małej przestrzeni ładunkowej pojazdu, zbyt małej mocy użytego pojazdu, niewłaściwego lub brakującego sprzętu załadunkowego), jest on zobowiązany na własny koszt zaradzić powstałej sytuacji w ciągu trzech (3) godzin od uzgodnionego czasu odbioru, podejmując kolejną próbę odbioru. Jeżeli odbiór opóźni się o więcej niż trzy (3) godziny w stosunku do uzgodnionego czasu odbioru, sennder może zorganizować transport zastępczy na koszt przewoźnika i zlecić go innemu przewoźnikowi. Klauzula 4.3 i 4.4 pozostaje bez zmian.

b. Przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody, jakie nadawca, odbiorca lub sennder poniósł wskutek opóźnienia w odbiorze lub dostawie towaru. Przewoźnik odpowiada za to, żeby podmioty trzecie (w tym w szczególności odbiorcy lub nadawcy) nie dochodzili od sennder jakichkolwiek roszczeń klientów wynikających ze spóźnionego odbioru lub dostawy.

 1. Odpowiedzialność przewoźnika

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność w krajowym transporcie towarowym (w tym przy świadczeniu przewidzianych umową usług pomocniczych) zgodnie z art. 80 i nast. ustawy Prawo przewozowe.

2. Przewoźnik odpowiada za wszystkie szkody materialne i szkody na osobie, które wyrządzi w mieniu sennder, klienta, nadawcy, odbiorcy oraz ich pracowników, organów lub innych osób pomocniczych, jak również w mieniu innych osób trzecich.

 1. Odpowiedzialność sennder

1. sennder ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku, gdy sennder, jego prawni przedstawiciele, podwładni, podwykonawcy lub pomocnicy wyrządzili je z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. O ile sennder, jego prawni przedstawiciele lub wyższa kadra kierownicza nie są winni działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód dających się zwykle przewidzieć w momencie zawierania umowy.

3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do wszelkich konkurencyjnych roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego, jednak nie w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy prawo przewozowe i polskiego kodeksu cywilnego.

 1. Czas oczekiwania

Czas przestoju liczony jest od uzgodnionego czasu odbioru lub uzgodnionego czasu dostawy lub rzeczywistego czasu przybycia, w zależności od tego, który z nich nastąpi później. Jeżeli nie uzgodniono dokładnego czasu odbioru lub dostawy, roszczenia za czas oczekiwania można dochodzić od momentu przybycia pojazdu na miejsce załadunku i rozładunku, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) Za czas oczekiwania przewoźnika na odbiór lub dostawę należy się wynagrodzenie uzgodnione w zleceniu transportowym. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie zostało uzgodnione w zleceniu transportowym, zastosowanie mają zapisy z tabeli o roszczeniach dodatkowych, załączonej do OWH jako Aneks 1, pod warunkiem, że oczekiwanie nie było spowodowane winą przewoźnika.

b) Aby móc podnieść roszczenia z tytułu czasu oczekiwania, przewoźnik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak przed upływem drugiej (2) godziny oczekiwania, powiadomić o tym sennder, przesyłając ostatecznie określone żądanie nie później niż 24 godzin po wykonaniu zlecenia transportowego.

c) Jeżeli przewoźnik żąda wynagrodzenia za czas oczekiwania, sennder po przedstawieniu odpowiedniego dowodu wystawi fakturę zgodnie z punktem 12.2. Punkt 12.4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 1. Wypowiedzenie zlecenia transportowego przez sennder z powodu jego anulowania lub martwego frachtu, wypowiedzenie przez przewoźnika

1. Jeżeli sennder wypowie zlecenie transportowe na więcej niż dwanaście (12) godzin przed uzgodnionym terminem odbioru, przewoźnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

2. Jeżeli sennder anuluje zlecenie transportowe w terminie do dwunastu (12) godzin włącznie przed uzgodnionym terminem odbioru, przewoźnik może żądać wynagrodzenia:

a) w przypadku odwołania transportu sennder jest ograniczone do kwoty maksymalnej opisanej i ustalonej w zleceniu transportowym. Gdy wynagrodzenie nie zostało uzgodnione w zleceniu transportowym, zastosowanie mają zapisy tabeli o roszczeniach dodatkowych (Aneks 1).

b) sennder jest uprawniony do bezpłatnego anulowania zlecenia transportowego w ciągu 30 minut od wysłania potwierdzenia pocztą elektroniczną, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes sennder. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy stwierdzone zostanie, że podczas sporządzania lub przekazywania umowy transportowej popełniony został błąd ludzki lub techniczny, lub gdy klient sennder wypowie zlecenie transportowe z niewielkim wyprzedzeniem.

3. Przewoźnikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia z tytułu rozwiązania umowy.

4. Jeżeli przewoźnik wypowie potwierdzone przez sennder zlecenie transportowe przed terminem odbioru, będzie on zobowiązany do naprawienia powstałej szkody, w szczególności do pokrycia wszelkich dodatkowych wydatków przewoźnika, któremu sennder zlecił wykonanie zastępcze.

 1. Ubezpieczenie

1. Przewoźnik jest zobowiązany zawrzeć obejmującą jego odpowiedzialność z tytułu umowy przewozu umowę ubezpieczenia od następczych szkód na ładunku, szkód na ładunku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z przyjętymi w obrocie i adekwatnymi sumami ubezpieczenia oraz – na żądanie – udowodnić zawarcie i istnienie takiego ubezpieczenia, przedstawiając odpowiednie certyfikaty i / lub polisy. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty podczas przewozu.

2. Ponadto przewoźnik zawiera umowę ubezpieczenia OCPD dla prowadzonej działalności, obejmującą szkody na osobie i szkody majątkowe, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż maksymalna wartość towaru na 1 środku transportu obejmującą szkody na osobie i szkody majątkowe.

 1. Inni klienci przewoźnika

Przewoźnik nie jest zobowiązany działać wyłącznie na rzecz sennder, co oznacza brak zakazu zawierania umów z innymi klientami i działania na ich rzecz. Przed przyjęciem zlecenia od osoby trzeciej przewoźnik powinien sprawdzić, czy nie stoi ono w sprzeczności z interesami sennder wskazanymi w punkcie 20.

 1. Ochrona klienta i klauzula o poumownym zakazie konkurencji

1. W okresie obowiązywania zlecenia transportowego oraz przez okres sześciu (6) miesięcy od jego zakończenia przewoźnik nie może bez uprzedniej zgody sennder bezpośrednio ani pośrednio świadczyć lub przekazywać do wykonania osobom trzecim jakichkolwiek usług transportowych lub spedycyjnych na rzecz klientów sennder. Pod względem geograficznym zakaz ten jest ograniczony do obszaru działalności grupy sennder.

2. Przez klienta, o których mowa w punkcie 20.1., rozumie się każdego nadawcę ładunku, o którym przewoźnik dowiedział się w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy w związku ze zleceniem transportowym udzielonym mu przez sennder, lub z którym sennder nawiązał stosunki handlowe w zakresie przewozu towarów i dla którego przewoźnik taki przewóz wykonał.

3. Jeżeli przewoźnik naruszy powyższy obowiązek z punktu 20.1. zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 15% obrotu netto, osiągniętego z danym klientem z naruszeniem punktu 20.1. Przewoźnik zobowiązuje się do ujawnienia faktur wystawionych takiemu klientowi. sennder jest uprawniony do żądania od przewoźnika dalej idących odszkodowań.

4. Przez okres sześciu (6) miesięcy od zakończenia stosunku umownego przewoźnik nie może konkurować z sennder wykonując swoje usługi na rzecz konkurenta sennder, zgodnie z klauzulą „poumownego zakazu konkurencji”. Obowiązek poumownego zakazu konkurencji dotyczy:

a) wszystkich obszarów, w których sennder prowadzi działalność na czas zakończenia stosunku umownego oraz

b) całego geograficznego obszaru działalności sennder na czas zakończenia ostatniego zlecenia transportowego.

5. Zakres przedmiotowy i geograficzny określany jest łącznie jako „segment działalności”.

6. Klauzula o poumownym zakazie konkurencji obejmuje wszelką działalność konkurencyjną w segmencie działalności sennder, o której mowa w punkcie 20.4, wykonywaną bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie, w charakterze osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, w charakterze pracownika, w ramach działalności doradczej lub w jakikolwiek inny sposób.

7. Jeżeli przewoźnik w sposób zawiniony naruszy poumowną klauzulę o zakazie konkurencji, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zgodnie z punktem 20.3, przy czym decydujące znaczenie będzie miał obrót netto przewoźnika z danym konkurentem.

 1. Klauzula poufności, poufność

Przewoźnik zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, m.in. dotyczące prognoz, cen, rabatów, kosztów obsługi, statystyk sprzedaży, rynków, klientów, pracowników oraz systemów technicznych, operacyjnych i administracyjnych („informacje poufne”) sennder i jego klientów, które może uzyskać w związku z wykonywaniem usług lub korzystaniem z platform sennder. Przewoźnik nie może wykorzystywać informacji poufnych, ani ujawniać ich żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem grupy spółek przewoźnika oraz ich profesjonalnych doradców, chyba że jest to konieczne i odbywa się w dobrej wierze w związku z jego zobowiązaniami wynikającymi z umowy. Jeżeli jakakolwiek część informacji poufnych jest już lub stanie się powszechnie znana, w sposób inny niż poprzez naruszenie postanowień OWH lub podlega ujawnieniu z mocy prawa lub decyzji sądu, wówczas zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do takiej części informacji poufnych przestają obowiązywać. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych zapisów, przewoźnik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał informacji poufnych do własnych celów handlowych, z wyjątkiem wypełniania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty powzięcia przez przewoźnika danej poufnej informacji, niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 1. Potrącenia, zatrzymanie i cesja

1. Strony nie są uprawnione do cedowania lub przenoszenia całokształtu lub poszczególnych praw wynikających z ich stosunku umownego, bez uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie tekstowej (formie dokumentowej w postaci tekstu).

2. Przewoźnik nie ma prawa do potrąceń lub zatrzymania, chyba że jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

 1. Postanowienia końcowe

1. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy zastosowanie znajduje prawo polskie.

2. Dla wszystkich sporów wyłącznie właściwe miejscowo są sądy powszechne właściwe dla siedziby sennder o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWH lub zlecenia transportowego okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne.

Terms & Conditions for Polish Carriers

How to get in touch: