Zasady i warunki przewozu

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)

dla przewoźników i przedsiębiorstw transportowych

sennder GmbH (spółka z o.o. prawa niemieckiego), z siedzibą przy Genthiner Str. 34, 10785 Berlin, działająca również w imieniu swoich spółek powiązanych (zwana dalej „sennder”), na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) zawiera z przewoźnikiem (zwanym dalej „przewoźnikiem”) jedną lub więcej umów na świadczenie usług transportowych (zwanych dalej „zleceniem transportowym”).

Obowiązuje aktualna wersja Ogólnych Warunków Handlowych, która dostępna jest w Internecie pod adresem www.sennder.com/terms-conditions/carrier. Wszelkie odmienne warunki przewoźnika nie znajdują zastosowania.

sennder jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH. sennder powiadomi przewoźnika o zmianach w OWH za pośrednictwem poczty elektronicznej lub swoich platform. Zgodę przewoźnika na zmienione OWH uważa się za udzieloną, jeżeli w trzech tygodni od powiadomienia o zmianie OWH ich ważność nie zostanie zakwestionowana na piśmie. Powyższe zostanie raz jeszcze oddzielnie zaznaczone w powiadomieniu o zmianie. Jeżeli przewoźnik sprzeciwi się zmianie OWH w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie, sennder zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia stosunku umownego.

 1. Podstawy zlecenia transportowego

Poniższe regulacje stanowią podstawę stosunku umownego z przewoźnikiem i obowiązują w przypadku sprzeczności między nimi w następującej kolejności:

     a. zlecenie transportowe;
     b. Standardowa Procedura Operacyjna („SPO”), jeżeli znajduje zastosowanie;
     c. umowa ramowa lub Warunki Uczestnictwa i Użytkowania Orcas (Orcas Conditions of Participation and Use);
     d. Ogólne Warunki Handlowe sennder (OWH);
     e. Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen – ADSp 2017);
     f. przepisy prawa.

 1. Przedmiot zlecenia transportowego
  1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu towarów przeznaczonych do przewozu przez sennder zgodnie ze zleceniem transportowym, SOP i niniejszymi OWH, za uzgodnionym wynagrodzeniem, oraz do dostarczenia ich do odbiorcy wskazanego przez sennder w zleceniu transportowym lub zgodnie z indywidualnymi poleceniami wydanymi do zlecenia transportowego.
  2. Ponadto przewoźnik świadczy wszystkie usługi pomocnicze uzgodnione we właściwym zleceniu transportowym.
 2. Udzielenie zlecenia transportowego
  1. Wszelkie zapytania sennder do przewoźnika o wykonanie ewentualnego transportu nie są wiążące. sennder przekaże zlecenie transportowe za pośrednictwem swoich platform informatycznych lub poczty elektronicznej. Jeżeli przewoźnik zadeklaruje gotowość do wykonania zlecenia transportowego, zostaje ono udzielone dopiero wraz z jego potwierdzeniem przez sennder.
  2. Po udzieleniu zlecenia transportowego sennder jest uprawniony do przekazania swoim klientom informacji o przewoźniku lub jego podwykonawcach w celu realizacji transportu.
  3. Z udzielonego mu zlecenia transportowego przewoźnik nie może wywodzić żadnych roszczeń ani praw do udzielania mu kolejnych zleceń transportowych.
  4. Jeżeli miejsce odbioru lub dostawy ulegnie zmianie po udzieleniu zlecenia, ale przed odbiorem lub dostawą, a zmienione miejsce znajduje się w promieniu dwudziestu (20) km od miejsca pierwotnie uzgodnionego, przewoźnik wykona transport zgodnie z warunkami zlecenia transportowego.
 3. Regulacje w przedmiocie załadunki i rozładunku, transport
  1. Odmiennie od treści § 412 niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch – HGB), przewoźnik jest zobowiązany do przeprowadzenia załadunku i rozładunku towaru oraz zapewnienia załadunku zgodnego z zasadami bezpieczeństwa. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić standardowe i odpowiednie materiały do zabezpieczenia ładunku, np. pasy mocujące, maty antypoślizgowe i ochraniacze krawędzi. Ponadto przewoźnik zapewnia adekwatny dozór przewożonego ładunku. Ponadto przewoźnik zapewnia adekwatny dozór przewożonego ładunku.
  2. Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik sprawdza przydatność do ruchu drogowego i kompletność wyposażenia pojazdu wykorzystywanego do wykonania przewozu. Wyposażenie, które jest obowiązkowe lub zostało uzgodnione w zleceniu transportowym, przewoźnik zobowiązany jest przewozić aż do zakończenia transportu.
  3. Daty i godziny załadunku i rozładunku uzgodnione w zleceniu transportowym są wiążące i muszą być przestrzegane przez przewoźnika. Jeżeli przewoźnik przyjedzie poza ustalonymi godzinami, nadawca lub odbiorca może odmówić załadunku lub rozładunku. Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty ryczałtu w wysokości 35,00 EUR za każdą godzinę opóźnienia, jednak nie wyższego niż 80% uzgodnionej opłaty frachtowej. Dotyczy to wyłącznie opóźnień powstałych z własnej winy we wszystkich miejscach odbioru i dostawy. To odszkodowanie zryczałtowane za opóźnienie w dostawie nie narusza prawa do dochodzenia dalej idących odszkodowań zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa transportowego. Ciężar dowodu, że opóźnienie nastąpiło nie z winy przewoźnika, spoczywa na przewoźniku (odwrócenie ciężaru dowodu).
  4. Wszystkie dowody dostawy przewoźnik przekazuje sennder drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu przewozu, jednak nie później niż w terminie dwóch dni od dostawy. Nieprzedstawienie dowodu dostawy stanowi uchybienie przewoźnika i skutkuje zawieszeniem płatności za fracht do czasu usunięcia uchybienia.
  5. Przewoźnik zapewni, by wszystkie urządzenia elektroniczne używane przez niego do realizacji zamówienia były sprawne i by takie pozostały w czasie wykonywania przewozu. Za prawidłowe wykonanie kopii zapasowej danych odpowiedzialny jest przewoźnik.
  6. Przewoźnik zapewni dostęp do swoich systemów telematycznych poprzez integrację GPS lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, aby umożliwić monitorowanie i śledzenie transportu, dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu i jakości usług sennder. Przewoźnik przyjmuje do wiadomości Politykę Prywatności sennder dostępną pod adresem www.sennder.com i przekaże wszystkim swoim pracownikom i kierowcom wszelkie niezbędne informacje i powiadomienia.
  7. Do realizacji zlecenia transportowego przewoźnik wykorzystuje wyłącznie odpowiednie miejsca składowania, budynki i urządzenia magazynowe lub przeładunkowe. Przewoźnik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.
  8. Przewoźnik nie jest uprawniony do przeładunku towaru z jednego pojazdu na drugi ani do przemieszczania towaru w obrębie pojazdu (dalej „zakaz przeładunku”), chyba że sennder wyraził na to uprzednio pisemną zgodę. Przewoźnik i sennder są zgodni co do tego, że zakaz przeładunku obowiązuje bez względu na zapis w liście przewozowym, przewidziany w art. 6 ust. 2 lit. a Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).
 4. Wymiana palet tradycyjnych i siatkowych
  1. Przewoźnik nie jest zobowiązany do zapewnienia wymiany urządzeń transportowych (europalet lub palet Düsseldorf), chyba że zostało to uzgodnione.

  2. W przypadku uzgodnionej w umowie wymiany urządzeń transportowych, o ile nie ustalono inaczej, obowiązują następujące zasady:
   W miejscu załadunku przewoźnik zobowiązany jest do:

   • przekazania uzgodnionej w zleceniu transportowym liczby wymiennych urządzeń transportowych oraz do uzyskania potwierdzenia liczby i rodzaju przekazanych wymiennych urządzeń transportowych,
   • potwierdzenia ewentualnego braku wymiany,
   • potwierdzenia liczby i rodzaju przyjętych urządzeń transportowych oraz odnotowania na piśmie wszelkich zastrzeżeń dotyczących ich stanu jakościowego.

   W miejscu rozładunku przewoźnik zobowiązany jest do:

   • dostarczenia towarów na paletach i uzyskania pokwitowania dostawy urządzeń transportowych zgodnie z ich liczbą i rodzajem,
   • sprawdzenia pustych urządzeń transportowych oferowanych przez odbiorcę pod kątem ich pozwalającej się stwierdzić przydatności, potwierdzenia liczby i rodzaju przejętych palet oraz odnotowania na piśmie ewentualnych zastrzeżeń co do ich stanu jakościowego,
   • uzyskania potwierdzenia braku wymiany.
  3. Ponadto przewoźnik zobowiązany jest w trakcie transportu zgłaszać bezpośrednio do sennder wszelkie odstępstwa od uzgodnionej w umowie przewozu wymiany urządzeń transportowych. sennder nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe palety, które zostały wymienione przez przewoźnika lub nie zostały zgłoszone sennder w trakcie transportu.

  4. Jeżeli wbrew umowie przewoźnik nie przekaże w punkcie załadunku żadnych lub wystarczającej liczby wymiennych urządzeń transportowych, jest on zobowiązany do dostarczenia brakujących wymiennych urządzeń transportowych. Zobowiązanie to musi zostać spełnione w ciągu jednego miesiąca od dostawy.

  5. Jeżeli dostawa nie doszła do skutku, sennder może żądać odszkodowania w miejsce spełnienia świadczenia. Rekompensatę ustala się na kwotę 12 EUR za paletę euro i 6 EUR za paletę Düsseldorf.

  6. Jeżeli wymiana urządzeń transportowych została uzgodniona w umowie, wówczas dla urządzeń transportowych stosuje się następującą stawkę:
   W przypadku zamówień na palety niewymieniane:

   • Europalety/ płaskie palety: 12,00 EUR/ sztuka,
   • Düsseldorf: 6,00 EUR/ sztuka.

   Za naprawę uszkodzonych palet:

   • Europalety: 4,00 EUR/ sztuka,
   • Düsseldorf: 4,00 EUR/ sztuka.
 5. Pojazdy udostępnione przez przewoźnika
  1. Przewoźnik jest zobowiązany do utrzymywania w uzgodnionych terminach wystarczającej liczby pojazdów z załogą i wystarczającą przestrzenią ładunkową, aby wypełnić swoje zobowiązania wynikające ze zlecenia transportowego, oraz do udostępnienia ich dla danego transportu. Przewoźnik zapewnia, że zatrudnieni przez niego kierowcy są w stanie w pełni wykorzystać przewidziany prawem czas przejazdu, tak aby dostawa towaru była zagwarantowana w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym przedziale czasowym.
  2. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić, by on sam lub zatrudnieni przez niego kierowcy byli podczas transportu wykonywanego przez sennder w każdej chwili osiągalni, na przykład za pośrednictwem telefonu komórkowego.
  3. Przewoźnik gwarantuje, że korzysta wyłącznie ze starannie wybranych i nadzorowanych, rzetelnych, profesjonalnie przeszkolonych kierowców posiadających ważne zawodowe prawo jazdy, wystarczające doświadczenie w prowadzeniu pojazdów oraz świadectwa szkoleń i inne kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania przewozu.
  4. Przewoźnik jest zobowiązany w szczególności, ale nie tylko:
   a. używać wyłącznie pojazdów i przyczep, urządzeń dźwigowych, kontenerów i innego sprzętu, w tym pasów i lin, które są w doskonałym stanie technicznym;
   b. zapewnić, by używane przez niego pojazdy były odpowiednie dla przewożonych ładunków;
   c. zapewnić, by używane przez niego pojazdy były wyposażone odpowiednio do danego zlecenia, w szczególności wyposażyć i zabezpieczyć własny lub cudzy pojazd wykorzystywany do transportu w urządzenia techniczne zabezpieczające przed kradzieżą (np. immobiliser). Musi on zobowiązać swoich kierowców do aktywowania urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą przy opuszczaniu pojazdu;
   d. zabezpieczyć przed rabunkiem lub kradzieżą wszystkie przyczepy, urządzenia dźwigowe, kontenery i inny sprzęt znajdujący się w jego strefie wpływów i odpowiedzialności;
   e. na żądanie przedłożyć sennder przed realizacją transportu wszystkie certyfikaty wymagane dla danego zlecenia transportowego (np. certyfikaty ISO, TAPA TSR, GDP, IFS, HACCP), w wiernej kopii;
   f. musi zapewnić, że wykorzystywane przez niego pojazdy, przyczepy, urządzenia dźwigowe i inne elementy wyposażenia oraz kierowcy wykorzystywani przez niego do wykonywania transportu odpowiadają wszystkim właściwym przepisom prawa (np. przepisom ustaw, rozporządzeń, decyzji lub nakazów administracyjnych, regulacjom towarzystw ubezpieczeniowych właściwych dla ubezpieczenia od odpowiedzialności), że posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia i zaświadczenia oraz spełniają wszystkie wymagania urzędowe.
  5. W przypadku awarii jednego z przeznaczonych do wykonania przewozu pojazdów przewoźnika, przewoźnik zapewnia równoważny pojazd zastępczy, niezależnie od tego, czy ponosi on odpowiedzialność za awarię. Jeżeli nie może on lub nie zdoła tego uczynić w czasie umożliwiającym wykonanie zlecenia transportowego zgodnie z umową, po upływie adekwatnego terminu – o ile termin ten nie jest zbędny zgodnie z § 323 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) – sennder ma prawo zapewnić pojazd zastępczy za opłatą, którą zobowiązany jest ponieść przewoźnik. Jeżeli przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę pojazdu, sennder jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego przewoźnikowi poniesionych przez siebie kosztów udostępnionego przez siebie pojazdu zastępczego, jak również kosztów spowodowanych opóźnieniem.
  6. sennder przywiązuje dużą wagę do ochrony naszego środowiska. W związku z tym przewoźnik jest zobowiązany do używania w transporcie wyłącznie pojazdów spełniających normy emisji spalin EURO 5 i EURO 6.
  7. W przypadku, jeżeli umowa z przewoźnikiem przewiduje stosowanie zaawansowanych paliw, takich jak HVO, B100, Bio-LNG, Bio-CNG, LNG, CNG, prąd elektryczny, wodór lub inne, przewoźnik wywiąże się z obowiązku dokonania przewozu na podanym paliwie i przedstawi wymaganą dokumentację potwierdzającą stosowanie uzgodnionego paliwa. W przypadku nieskorzystania z przypisanego przewoźnikowi paliwa lub nieprzedstawienia dowodu na skorzystanie z niego, sennder może, według własnego uznania, obniżyć zapłatę o kwotę równą do 25% ceny przewozu.
 6. Angażowanie podwykonawców
  1. Przewoźnik nie może wyznaczyć podwykonawcy jako podprzewoźnika, chyba że sennder wyraził pisemną zgodę na wykorzystanie tego podwykonawcy. Zgoda ta może zostać udzielona po skontrolowaniu i zatwierdzeniu przez sennder wszystkich licencji, zezwoleń i ubezpieczeń podwykonawcy. Ponadto przewoźnik zobowiązuje się przewidzieć w umowie z podprzewoźnikiem, że ten ostatni zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszych OWH w taki sam sposób jak przewoźnik.
  2. W pozostałym zakresie wybór podwykonawców pozostaje w gestii przewoźnika. Przewoźnik dokona wyboru ze starannością racjonalnego przedsiębiorcy i upewni się, że podwykonawca posiada wszystkie polisy ubezpieczeniowe i certyfikaty niezbędne do realizacji zlecenia transportowego. Przewoźnik – jako zleceniodawca – pozostaje odpowiedzialny za wykonanie zlecenia transportowego.
  3. Jeżeli przewoźnik nie wywiąże się z obowiązków określonych w niniejszym punkcie 7, stanowić to będzie nieodwracalne naruszenie umowy, a sennder będzie mieć prawo do naliczenia kary umownej w wysokości pięciuset (500) EUR za każdy ładunek. sennder wstrzyma wszelkie płatności na rzecz przewoźnika do czasu otrzymania dowodu zapłaty uiszczonej przez przewoźnika na rzecz podwykonawcy. Powyższe nie narusza prawa sennder do żądania dalej idących odszkodowań.
 7. Zgodność z wymogami prawnymi
  1. Przewoźnik, zatrudnieni przez niego kierowcy i wszyscy podwykonawcy, których może on zaangażować, są zobowiązani w szczególności, ale nie tylko, do przestrzegania następujących przepisów:
   a. rozporządzenia UE nr 1071/2009;
   b. niemieckiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Mindestlohngesetz – MiLoG);
   c. niemieckiej ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia w zarobkowym transporcie drogowym towarów (Gesetz zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung im gewerblichen Güterkraftverkehr – GüKBillBG);
   d. odpowiednich krajowych przepisów i norm wszystkich krajów UE w przypadku transgranicznego zlecenia transportowego;
   e. niemieckiej ustawy o transporcie drogowym towarów (Güterkraftverkehrsgesetz – GüKG).
  2. Ponadto przewoźnik, zatrudnieni przez niego kierowcy i wszyscy zaangażowani przez niego podwykonawcy są zobowiązani do:
   a. posiadania przy sobie książki raportów dokumentujących przejazdy zgodnie z art. 5 wytycznych EKMT podczas prowadzenia pojazdu;
   b. w przypadku zagranicznych kierowców z krajów trzecich (spoza UE/EOG) i podwykonawców z kraju UE/EOG: należy mieć przy sobie ważne prawo jazdy, ważny paszport lub dowód osobisty oraz, jeżeli konieczne, oryginał zezwolenia na pracę lub negatywne wyniki badań i – o ile to konieczne – ich tłumaczenie poświadczone;
   c. posiadania przy sobie listów przewozowych i dokumentów załadunkowych na początku transportu i podczas przejazdu;
   d. korzystania z pojazdów zarejestrowanych do drogowego przewozu towarów w państwie, w którym przewoźnik ma swoją siedzibę, i odpowiadających stosownym przepisom, w szczególności z technicznego punktu widzenia;
   e. przestrzegania przewidzianych prawem okresów jazdy i odpoczynku;
   f. przewożenia ulotek o wypadkach;
   g. przestrzegania limitu 0,0 promila alkoholu lub innych substancji wpływających na zdolność panowania nad pojazdem przez kierowców.
  3. Przewoźnik zapewnia przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa pracy, prawa celnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa socjalnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
  4. Przewoźnik musi przestrzegać zasad polityk sennder w zakresie łapówkarstwa i przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy oraz sygnalizowania nieprawidłowości, które zostaną mu przekazane na żądanie.
  5. Przewoźnik gwarantuje, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących kontroli eksportu i nie będzie utrzymywał żadnych relacji z osobami lub organizacjami podlegającymi restrykcjom ekonomicznym nałożonym przez odpowiednie rządy krajowe lub organizacje międzynarodowe w celu kontroli eksportu i wykonania sankcji ekonomicznych. Przewoźnik oświadcza i gwarantuje, że nie jest własnością, nie jest stowarzyszony ani w inny sposób kontrolowany (bezpośrednio lub pośrednio) przez osobę lub podmiot umieszczony na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami lub wyszczególnionego obywatela i nie będzie angażował, udostępniał ani wykorzystywał osoby lub podmiotu umieszczonego na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami lub wyszczególnionego obywatela w charakterze pracownika, podwykonawcy lub przedstawiciela do dostawy produktów lub wykonywania usług na rzecz sennder
 8. Dokumenty przewozowe i towarzyszące, pokwitowania
  1. Dokumenty przewozowe i towarzyszące, w szczególności listy przewozowe, listy przewozowe CMR, faktury handlowe, specyfikacje towaru i dokumenty celne mogą być udostępniane lub przekazywane osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zlecenia transportowego. Wyjątki obowiązują tylko w przypadku przewidzianych prawem kontroli Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr – BAG) lub innych uprawnionych organów państwowych.
  2. Jeżeli sennder nie wydał odmiennych poleceń, przewoźnik może przekazać przewożony ładunek odbiorcy jedynie za wydaniem dowodu dostawy. Przewoźnik winien zapewnić, by odbiorca potwierdził odbiór towaru i czas rozładunku na liście przewozowym pieczęcią firmową, podpisem i aktualną datą.
 9. Polecenia wydane przez sennder, informacje od przewoźnika
  1. Przewoźnik zobowiązany jest stosować się do dotyczących zlecenia poleceń nadawcy i sennder, w szczególności w zakresie terminów załadunku i rozładunku oraz realizacji przewozu.
  2. Przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania sennder o oczywistych nieścisłościach i brakach w otrzymanych przez niego poleceniach.
  3. Przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sennder o wszystkich okolicznościach istotnych dla realizacji zlecenia transportowego. Dotyczy to w szczególności przeszkód w przewozie, dostawie i transporcie występujących po stronie przewoźnika, pozwalających się stwierdzić uszkodzeń ładunku powstałych podczas transportu i utraty towaru, wypadków, awarii pojazdów lub opóźnień w transporcie. W takim przypadku przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sennder i uzyskania od niego poleceń. Przewoźnik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia na policję kradzieży lub napadu mającego miejsce w związku ze zleceniem transportowym oraz poinformowania sennder o takim zdarzeniu. W razie zdarzenia drogowego przewoźnik zawsze powiadamia policję i po odnotowaniu wypadku żąda sporządzenia pisemnego protokołu ze zdarzenia lub podobnego dokumentu. Protokół ze zdarzenia należy przesłać do sennder w czytelnej kopii.
  4. Przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sennder o wszelkich reklamacjach odbiorcy dotyczących stanu jakościowego i ilościowego ładunku oraz do zadbania o to, aby reklamacje te zostały odnotowane w formie pisemnej na dowodzie dostawy.
 10. Opłaty frachtowe
  1. Przewoźnik i sennder uzgadniają wysokość opłat frachtowych dla danego zlecenia transportowego. Jeżeli spełnione są warunki podatkowe, sennder wypłaci przewoźnikowi ponadto należny podatek od wartości dodanej. Wszystkie uzgodnione usługi opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, które mają być świadczone przez przewoźnika, są wynagradzane opłatami frachtowymi, chyba że zlecenie transportowe lub inne ustalenia umowne stanowią inaczej. W szczególności rekompensacie podlegają wszystkie wydatki przewoźnika (np. opłaty drogowe, wydatki związane z załadunkiem i rozładunkiem, koszty paliwa, opłaty za przeprawy promowe).
  2. Przejęcie lub udział w dodatkowych wydatkach na ładunek, innych dodatkowych kosztach (np. za dodatkowe kilometry) lub w podniesionej składce ubezpieczenia transportowego z tytułu zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej w związku z wartością towarów transportowych, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, wymaga w każdym przypadku uprzedniego zatwierdzenia kosztów przez sennder. Zgoda ta musi być uzyskana niezwłocznie po tym, jak przewoźnik dowie się o konieczności poniesienia odpowiednich wydatków.
  3. Cesja wierzytelności przez przewoźnika (np. faktoring) jest skuteczna wobec sennder tylko wtedy, gdy przewoźnik powiadomi sennder o cesji wierzytelności, podając wszystkie niezbędne informacje (numer zlecenia i wierzyciela, nazwę, adres, numer konta nowego wierzyciela, kwotę, datę ważności cesji itp.), a sennder wyrazi na cesję pisemną zgodę.
  4. Wbrew postanowieniom ADSp 2017 wyraźnie wyklucza się wykonywanie prawa jakiegokolwiek zastawu na towarze lub prawo zatrzymania towaru przez przewoźnika.
 11. Wystawienie noty kredytowej, termin płatności, odbiór
  1. Wszystkie dokumenty otrzymane od odbiorcy (w szczególności list przewozowy i dowód dostawy), łącznie z dowodami przewidzianymi w punkcie 9.2, przewoźnik przekazuje sennder niezwłocznie po faktycznym wykonaniu przewozu, za pośrednictwem udostępnionej mu przez sennder platformy „on.sennder.com/pod”. Jeżeli sennder i przewoźnik w konkretnym przypadku uzgodnili inaczej lub jeżeli przekazanie dokumentów za pośrednictwem platformy „on.sennder.com/pod” nie jest możliwe z przyczyn, za które sennder ponosi odpowiedzialność (w szczególności z przyczyn technicznych), przekazanie dokumentów przez przewoźnika musi nastąpić w inny sposób, który sennder ustali dla konkretnego przypadku.
  2. Fakturowanie odbywa się wyłącznie poprzez wystawienie noty kredytowej przez sennder, zgodnie z ustaleniami przewoźnika i sennder, w oparciu o art. 14 niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług (Umsatzsteuergesetz – UStG) oraz art. 224 dyrektywy 2006/112/WE. Noty kredytowe są wystawiane w ciągu dwóch (2) dni roboczych (z wyjątkiem sobót) od otrzymania listu przewozowego i wszystkich dokumentów otrzymanych od odbiorcy w związku z dostawą towarów (w szczególności dowodu dostawy zgodnie z punktem 9.2). Fracht jest płatny w ciągu trzydziestu (30) dni od wysłania noty kredytowej do przewoźnika. Warunkiem zapłaty frachtu jest zatem otrzymanie przez sennder wyżej wymienionych dokumentów.
  3. Zapłata należności za fracht lub wystawienie noty kredytowej nie stanowi odbioru wykonania usługi transportowej w rozumieniu § 640 BGB. Usługę transportową uważa się za odebraną przez sennder po upływie dwóch (2) tygodni od daty dostarczenia ładunku do odbiorcy, chyba że sennder wyraźnie oświadczy o odebraniu usługi przed upływem tego terminu.
  4. Nieprzedstawienie dowodu dostawy będzie stanowiło naruszenie przez przewoźnika obowiązku dostarczenia ładunku w całości i na czas.
 12. Zakłócenia w świadczeniu usługi
  1. W przypadku zakłóceń w realizacji zamówienia spowodowanych przez przewoźnika, zastosowanie mają następujące postanowienia:
   a. Jeżeli przewoźnik z własnej winy nie odbierze ładunku w uzgodnionym czasie (np. z powodu zbyt małej ciężarówki, niewłaściwych lub brakującego sprzętu załadunkowego), jest on zobowiązany na własny koszt zaradzić powstałej sytuacji w ciągu trzech (3) godzin od uzgodnionego czasu odbioru, podejmując kolejną próbę odbioru. Jeżeli odbiór opóźni się o więcej niż trzy (3) godziny w stosunku do uzgodnionego czasu odbioru, sennder może zorganizować transport zastępczy na koszt przewoźnika i zlecić go innemu przewoźnikowi. Klauzula 4.3 pozostaje bez zmian.
   b. Przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody, jakie nadawca, odbiorca lub sennder poniósł wskutek zawinionego przez niego opóźnienia w odbiorze lub dostawie towaru. Przewoźnik zwolni sennder na pierwsze żądanie od wszelkich roszczeń klientów wynikających z zawinionego spóźnionego odbioru lub dostawy.
 13. Odpowiedzialność przewoźnika
  1. Niezależnie od wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, w krajowym transporcie towarowym (w tym przy świadczeniu przewidzianych umową usług pomocniczych) przewoźnik ponosi odpowiedzialność zgodnie z ADSp 2017 (§ 22 i nast. ADSp 2017), a w transporcie międzynarodowym zgodnie z postanowieniami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road – CMR).
  2. Przewoźnik odpowiada za wszystkie zawinione przez siebie szkody materialne i szkody na osobie, które wyrządzi w mieniu sennder, klienta, nadawcy, odbiorcy oraz ich pracowników, organów lub innych osób pomocniczych, jak również w mieniu innych osób trzecich.
 14. Odpowiedzialność sennder
  1. sennder ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku, gdy sennder, jego prawni przedstawiciele lub pomocnicy wyrządzili je z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.
  2. O ile sennder, jego prawni przedstawiciele lub wyższa kadra kierownicza nie są winni działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód dających się zwykle przewidzieć w momencie zawierania umowy.
  3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do wszelkich konkurencyjnych roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego, jednak nie w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub bezwzględnie obowiązujących przepisów CMR i niemieckiego kodeksu handlowego.
 15. Czas oczekiwania
  1. Czas przestoju liczony jest z reguły od uzgodnionego czasu odbioru lub uzgodnionego czasu dostawy lub rzeczywistego czasu przybycia, w zależności od tego, który z nich nastąpi później. Jeżeli nie uzgodniono dokładnego czasu odbioru lub dostawy, roszczenia za czas oczekiwania można dochodzić od momentu przybycia pojazdu na miejsce załadunku i rozładunku, zgodnie z poniższymi postanowieniami:
   a. Za czas oczekiwania przewoźnika na odbiór lub dostawę należy się wynagrodzenie opisane i uzgodnione w zleceniu transportowym. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie zostało uzgodnione w zleceniu transportowym, zastosowanie będą miały zapisy z tabeli o roszczeniach dodatkowych, załączonej do tych warunków jako Aneks 1, pod warunkiem, że oczekiwanie nie było spowodowane z winy przewoźnika.
   b. Aby móc podnieść roszczenia z tytułu czasu oczekiwania, przewoźnik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak przed upływem drugiej godziny oczekiwania, powiadomić o tym sennder, przesyłając ostatecznie określone żądanie nie później niż 48 godzin po wykonaniu zlecenia transportowego.
   c. Jeżeli przewoźnik żąda wynagrodzenia za czas oczekiwania, sennder po przedstawieniu odpowiedniego dowodu wystawi właściwą notę uznaniową zgodnie z punktem 12.2. Punkt 12.4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 16. Wypowiedzenie zlecenia transportowego przez sennder z powodu jego anulowania lub martwego frachtu, wypowiedzenie przez przewoźnika
  1. Jeżeli sennder wypowie zlecenie transportowe na więcej niż dwanaście (12) godzin przed uzgodnionym terminem odbioru, przewoźnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
  2. Jeżeli sennder anuluje zlecenie transportowe w terminie do dwunastu (12) godzin włącznie przed uzgodnionym terminem odbioru, przewoźnik może żądać wynagrodzenia:
   a. Wynagrodzenie w przypadku odwołania transportu przez firmę sennder jest ograniczone do kwoty maksymalnej opisanej i ustalonej w zleceniu transportowym. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie zostało uzgodnione w zleceniu transportowym, zastosowanie będą miały zapisy z tabeli o roszczeniach dodatkowych, załączonej do tych warunków jako Aneks 1.
   b. sennder jest uprawniony do bezpłatnego anulowania zlecenia transportowego w ciągu 30 minut od wysłania potwierdzenia pocztą elektroniczną, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes sennder. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy stwierdzone zostanie, że podczas sporządzania lub przekazywania umowy transportowej popełniony został błąd ludzki lub techniczny, lub gdy klient spółki sennder ze swojej strony wypowie zlecenie transportowe z niewielkim wyprzedzeniem.
  3. Przewoźnikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia z tytułu rozwiązania umowy.
  4. Jeżeli przewoźnik wypowie potwierdzone przez sennder zlecenie transportowe przed terminem odbioru, będzie on zobowiązany do naprawienia powstałej szkody, w szczególności do pokrycia wszelkich dodatkowych wydatków przewoźnika, któremu sennder zlecił wykonanie zastępcze.
 17. Ubezpieczenie
  1. Przewoźnik jest zobowiązany zawrzeć obejmującą jego odpowiedzialność z tytułu umowy przewozu umowę ubezpieczenia od następczych szkód na ładunku, szkód na ładunku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z przyjętymi w obrocie i adekwatnymi sumami ubezpieczenia oraz – na żądanie – udowodnić zawarcie i istnienie takiego ubezpieczenia, przedstawiając odpowiednie certyfikaty. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty podczas przewozu.
  2. Ponadto przewoźnik zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności, obejmującą szkody na osobie i szkody na mieniu (w oryg.: damage to property and pecuniary loss), z sumą ubezpieczenia w przyjętej w obrocie i adekwatnej wysokości. Punkt 18.1 stosuje się odpowiednio.
  3. Jeżeli przewoźnik, wbrew obowiązkowi wynikającemu z punktu 18.1, nie posiada wystarczająco wysokiego ubezpieczenia transportowego, sennder może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie transportowe na jego rzecz. W takim przypadku przewoźnik jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz sennder zryczałtowanej opłaty serwisowej w wysokości 3,50 EUR, która zostanie potrącona z faktury przewoźnika w ramach procedury samofakturowania.
 18. Inni klienci przewoźnika
  1. Przewoźnik jest zobowiązany, by nie działać wyłącznie na rzecz sennder oraz by zawierać umowy z innymi klientami i działać na ich rzecz. Przed przyjęciem zlecenia od osoby trzeciej przewoźnik powinien sprawdzić, czy nie stoi ono w sprzeczności z interesami sennder wskazanymi w punkcie 20.
 19. Ochrona klienta i klauzula o poumownym zakazie konkurencji
  1. Przewoźnik zobowiązuje się do ochrony klienta (sennder). W okresie obowiązywania umowy oraz przez okres sześciu (6) miesięcy od jej zakończenia przewoźnik nie może bez uprzedniej zgody sennder bezpośrednio ani pośrednio świadczyć lub przekazywać do wykonania osobom trzecim jakichkolwiek usług transportowych lub spedycyjnych na rzecz klientów sennder. Pod względem geograficznym zakaz ten jest ograniczony do obszaru działalności sennder.
  2. Przez klienta, o których mowa w punkcie 20.1., rozumie się każdego nadawcę ładunku, o którym przewoźnik dowiedział się w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy w związku ze zleceniem transportowym udzielonym mu przez sennder, lub z którym sennder nawiązał stosunki handlowe w zakresie przewozu towarów i dla którego przewoźnik taki przewóz wykonał.
  3. Jeżeli przewoźnik naruszy powyższy obowiązek z punktu 20.1. zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 15% obrotu netto, osiągniętego z danym klientem z naruszeniem punktu 20.1. Przewoźnik zobowiązuje się do ujawnienia faktur wystawionych takiemu klientowi. sennder jest uprawniony do żądania od przewoźnika dalej idących odszkodowań.
  4. Przez okres sześciu (6) miesięcy od zakończenia stosunku umownego przewoźnik nie może również konkurować z sennder wykonując swoje usługi na rzecz konkurenta sennder, zgodnie z klauzulą „poumownego zakazu konkurencji”. Ten obowiązek poumownego zakazu konkurencji dotyczy:
   a. wszystkich obszarów, w których sennder prowadzi działalność na czas zakończenia stosunku umownego oraz
   b. całego geograficznego obszaru działalności sennder na czas zakończenia ostatniego zlecenia transportowego.
  5. Zakres przedmiotowy i geograficzny określany jest łącznie jako „segment działalności”.
  6. Klauzula o poumownym zakazie konkurencji obejmuje wszelką działalność konkurencyjną w segmencie działalności sennder, o której mowa w punkcie 20.4, wykonywaną bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie, w charakterze osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, w charakterze pracownika, w ramach działalności doradczej lub w jakikolwiek inny sposób.
  7. Jeżeli przewoźnik w sposób zawiniony naruszy poumowną klauzulę o zakazie konkurencji, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zgodnie z punktem 20.3, przy czym decydujące znaczenie będzie miał obrót netto przewoźnika z danym konkurentem.
 20. Klauzula poufności, poufność
  1. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji o poufnym charakterze, w tym między innymi informacji dotyczących prognoz, cen, rabatów, kosztów obsługi, statystyk sprzedaży, rynków, klientów, pracowników oraz systemów technicznych, operacyjnych i administracyjnych („informacje poufne”) sennder i klientów sennder, które może uzyskać lub poznać w związku z wykonywaniem usług lub korzystaniem z platform sennder. Przewoźnik nie może wykorzystywać informacji poufnych, ani ujawniać ich żadnym innym osobom, przedsiębiorstwom ani spółkom za wyjątkiem grupy spółek przewoźnika oraz ich profesjonalnych doradców, chyba że jest to konieczne i odbywa się w dobrej wierze w związku z jego zobowiązaniami wynikającymi z umowy. Jeżeli jakakolwiek część informacji poufnych jest już lub stanie się powszechnie znana w obrocie handlowym, w sposób inny niż poprzez naruszenie postanowień niniejszego dokumentu, lub podlega ujawnieniu na mocy prawa lub decyzji sądu, wówczas powyższe zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do takiej części informacji poufnych przestają obowiązywać. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych zapisów, przewoźnik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał informacji poufnych do własnych celów handlowych, z wyjątkiem wypełniania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez okres pięciu lat od daty powzięcia przez przewoźnika danej poufnej informacji, niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 21. Potrącenia, zatrzymanie i cesja
  1. O ile nie określono lub nie uzgodniono inaczej, strony nie są uprawnione do cedowania lub przekazywania wszystkich lub poszczególnych praw wynikających z ich stosunku umownego, bez uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie tekstowej (formie dokumentowej w postaci tekstu).
  2. Przewoźnik nie ma prawa do potrąceń lub zatrzymania, chyba że jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
 22. Postanowienia końcowe
  1. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy zastosowanie znajduje prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  2. Dla wszystkich sporów prawnych wynikających z umowy pomiędzy przewoźnikiem a sennder lub powstałych w związku z nią, wyłącznie właściwe miejscowo dla wszystkich stron są sądy właściwe dla centrali sennder w Berlinie, o ile nie obowiązują bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe stanowiące inaczej. Miejscem wykonania umowy jest Berlin. W przypadku transportu międzynarodowego jurysdykcję tą uważa się za dodatkową jurysdykcję w rozumieniu art. 31 CMR.
  3. Niespójności w przepisach należy rozwiązywać na podstawie obowiązującego prawa za pomocą przepisów, które w możliwie największym stopniu odpowiadają intencjom i celom zastępowanego przepisu. Nieważność poszczególnych postanowień nie prowadzi do całościowej nieważności niniejszych warunków. W przypadku, jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU miałyby okazać się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem ustalonym na podstawie woli stron, możliwie najbardziej zbliżonym do celu gospodarczego nieważnego postanowienia. W przypadku późniejszego stwierdzenia przez strony niekompletności umowy w związku z niniejszymi OWU lub ich elementami, strony usuną te nieścisłości w formie tekstowej (formie dokumentowej w postaci tekstu), uwzględniając cel umowy i wzajemne interesy gospodarcze.

Załącznik 1